Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/4 van 16 mei 2019 - Lopende pleegplaatsingen op 31 december 2018 – Toekenning van de pleegzorgtoeslag

  Mededeling van het VUTG van 16 mei 2019 - Algemeen 4

  Betreft: Lopende pleegplaatsingen op 31 december 2018 – Toekenning van de pleegzorgtoeslag

   

  1.  Situering

  Artikel 17 van het Groeipakketdecreet, hierna decreet genoemd, bepaalt dat voor een kind dat in een pleeggezin geplaatst is, pleegzorgtoeslag kan worden betaald.

  Volgens artikel 67 van het decreet wordt die pleegzorgtoeslag als volgt uitbetaald:

  • Aan de pleegzorger of het pleeggezin zelf als het om een perspectiefbiedende pleegplaatsing gaat.
  • Aan de persoon die voorafgaandelijk aan de pleegplaatsing de gezinsbijslag ontving als het om een perspectiefzoekende (= niet-perspectiefbiedende) pleegplaatsing gaat.

  Of het over een perspectiefbiedende of een perspectiefzoekende pleegplaatsing gaat, wordt voor de nieuwe pleegplaatsingen vanaf 1 januari 2019 op het plaatsingsbericht vermeld.

  Lopende pleegplaatsingen op 31 december 2018

  Artikel 219 van het decreet zegt dat wanneer het gaat om een lopende pleegplaatsing op 31 december 2018 waarbij de bijslagtrekkende voor de plaatsing de forfaitaire toeslag in de zin van artikel 70ter AKBW ontving, deze bijslagtrekkende vanaf 1 januari 2019 verder recht heeft op die forfaitaire toeslag, die vanaf 1 januari 2019 forfaitaire pleegzorgbijslag genoemd wordt. 

  Volgens artikel 225 van het decreet blijft deze bijslagtrekkende die forfaitaire pleegzorgbijslag ontvangen zolang er zich geen wijziging in de plaatsing in het pleeggezin voordoet en zolang de toekenning ervan niet herroepen wordt door de plaatsende overheid.

  Een toelichtingsnota over de toekenning van de pleegzorgtoeslag is in voorbereiding. In afwachting van de publicatie daarvan wordt met deze mededeling uitgelegd hoe de dossiers met een lopende pleegplaatsing op 31 december 2018 dienen aangepast te worden, als gevolg van de inwerkingtreding van het Groeipakket op 1 januari 2019.

  2.  Herziening van de dossiers met een lopende pleegplaatsing op 31 december 2018

  De 2 mogelijke situaties op 31 december 2018 worden hierna onder de punten 1 en 2 toegelicht.

  1. Er wordt een forfaitaire toeslag 70ter betaald:

  Vanaf 1 januari 2019 dient de betaling van de forfaitaire pleegzorgbijslag (nieuwe naam voor de forfaitaire toeslag 70ter) verder betaald te worden. In dat geval moet er op dat ogenblik geen verdere actie worden hernomen zolang de forfaitaire pleegzorgbijslag kan worden doorbetaald.

  Dient de betaling van de forfaitaire pleegzorgbijslag daarna te worden stopgezet, omdat de uitbetalingsactor een beslissing tot herroeping/intrekking van de plaatsende overheid heeft ontvangen, terwijl de pleegplaatsing voortduurt, dan moet de uitbetalingsactor aan de hand van het INSZ van het kind aan Kind en Gezin via plaatsingsberichten@kindengezin.be vragen om welk type van plaatsing het gaat. Vervolgens zal Kind en Gezin de uitbetalingsactor informeren of het gaat om perspectiefbiedende of perspectiefzoekende pleegzorg.

  Gaat het om een perspectiefzoekende pleegplaatsing, dan kan er geen pleegzorgtoeslag worden uitbetaald. Wordt er later een overschakeling naar een perspectiefbiedende plaatsing meegedeeld, dan wordt vanaf de overschakeling pleegzorgtoeslag aan de pleegzorger of het pleeggezin betaald.

  Gaat het om een perspectiefbiedende plaatsing dan kan vanaf de maand die volgt op die waarin de betaling van de forfaitaire pleegzorgbijslag is stopgezet, pleegzorgtoeslag aan de pleegzorger of het pleeggezin worden uitbetaald.

  2. Er wordt geen forfaitaire toeslag 70ter betaald:

  Vanaf 1 januari 2019 wordt geen forfaitaire pleegzorgbijslag (nieuwe naam voor forfaitaire toeslag 70ter) betaald.

  In dat geval dient de uitbetalingsactor eveneens aan de hand van het INSZ van het kind aan Kind en Gezin via plaatsingsberichten@kindengezin.be te vragen om welk type van plaatsing het gaat. Vervolgens zal Kind en Gezin de uitbetalingsactor informeren of het gaat om perspectiefbiedende of perspectiefzoekende pleegzorg.

  Gaat het om een perspectiefzoekende pleegplaatsing, dan kan er geen pleegzorgtoeslag worden uitbetaald. Wordt er later een overschakeling naar een perspectiefbiedende plaatsing meegedeeld, dan wordt vanaf de overschakeling pleegzorgtoeslag aan de pleegzorger of het pleeggezin betaald.

  Gaat het om een perspectiefbiedende pleegplaatsing, dan kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 pleegzorgtoeslag aan de pleegzorger of het pleeggezin worden uitbetaald.

  3.  Impact

  Volgens de gegevens ontvangen van het beleid zou er voor de rechtsmaand januari 2019 (betaling in februari 2019) voor 2.785 kinderen pleegzorgtoeslag betaald zijn, terwijl er volgens het jaarverslag van Jongerenwelzijn 5.776 kinderen, dus ongeveer 3000 meer in een pleeggezin geplaatst zijn.

  Bijgevolg wordt aan de uitbetalingsactoren gevraagd om alle dossiers met kinderen met een lopende plaatsing in een pleeggezin op 31 december 2018 te herzien in overeenstemming met de hiervoor uiteengezette richtlijnen.

   

   Meegedeeld via mail van 16 mei 2019 - gericht aan de uitbetalingsactorenofficiële publicatie

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top