Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/50 van 1 december 2023 - Vrijstellingen verblijfsvoorwaarden en procedure circulaire cheque

  Mededeling A/50
  Betreft: Vrijstellingen verblijfsvoorwaarden en procedure circulaire cheque 

   

  1. Situering

  Op 21 november 2023 werd in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel Besluit van 10 november 2023 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de toelagen in het kader van het gezinsbeleid gepubliceerd.

  2. Wijzigingen

  2.1. Vrijstelling nationaliteitsvoorwaarden gezinsbijslagen

  Op dit ogenblik gelden voor de volgende categorieën van kinderen een vrijstelling op de nationaliteitsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, ie TN 2, punt 6.1.1.:

  1. het kind dat het slachtoffer is van mensenhandel of -smokkel;  
  2. een niet-begeleide minderjarige vreemdeling;
  3. het kind dat niet toegelaten of gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen, waarvan één van de ouders Belg is of een verblijfsrecht van meer dan drie maanden heeft. 

   Er wordt nu voor de gezinsbijslagen een vierde vrijstelling toegevoegd:

  4. een pleegkind/pleeggast dat langer dan een jaar onafgebroken bij een pleeggezin verblijft.

  Deze vrijstelling bestond reeds voor de schooltoeslag en wordt nu dus ook ingevoerd voor de gezinsbijslagen.  

  De wijziging treedt in werking op 1 januari 2024 en betekent dus niet dat er voor de periode tot 31.12.2023 een recht ontstaat.

  .Deze bijkomende vrijstelling verandert niets voor de andere toelagen.

  2.2. Procedure circulaire cheque

  Er wordt nu voor de gezinsbijslagen een vierde vrijstelling toegevoegd:

  Zie ook mededeling A 32. Met ingang van 26 maart 2022 werd de procedure voor de heruitgave van een niet-geïnde circulaire cheque gewijzigd, waardoor een circulaire cheque slechts 1 maal wordt heruitgegeven. Nu wordt ook rechtsgrond voor de dringende controle door de gezinsinspecteurs naar aanleiding van het niet innen van een circulaire cheque hieraan aangepast zodat zij ter plaatse gaan nadat de betaling werd opgeschort indien de circulaire cheque werd heruitgegeven. Dit wordt in de praktijk zo al toegepast.

  3. Vragen

  Vragen betreffende deze mededeling kunnen gericht worden aan advies@vutg.be, met vermelding van de titel van deze mededeling in het onderwerp van uw mail.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top