Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 2 BVR Gegevensverwerking

  §1. Elke gegevensdeling binnen het Secundaire netwerk Groeipakket ter uitvoering van het Groeipakketdecreet van 2018 gebeurt via het gegevensnetwerk KRING.

  §2. Voor de gegevensdeling via het gegevensnetwerk KRING gebruiken de uitbetalingsactoren en het agentschap Opgroeien regie de volgende identificatiemiddelen:

  1. het identificatienummer van het Rijksregister, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die in het rijksregister opgenomen is;
  2. het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid, vermeld in de wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister opgenomen is;
  3. het ondernemingsnummer, als de gegevens betrekking hebben op een onderneming die opgenomen is in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  4. identificatiemiddelen uit de authentieke gegevensbronnen.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2023 tot wijziging van het Besluit Gegevensverwerking Toelagen Gezinsbeleid van 19 juli 2019 (B.S. 06.03.2023) - artikel 2 - inwerkingtreding 01.01.2023

  In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "decreet van 27 april 2018" vervangen door de zinsnede "Groeipakketdecreet van 2018";
  2° in paragraaf 2, 1°, wordt het woord "jopgenomen" vervangen door het woord "opgenomen".

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 31.12.2019)

  ________________________________________

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top