Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 20 BVR Rechtgevend kind

  §1. De gezinsbijslagen voor het kind dat afwezig is wegens ziekte, blijven maximaal behouden tot het einde van de zomervakantie van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin het kind ziek geworden is.

  De ziekte van het kind wordt bewezen met ziekteattesten. Na zes maanden ziekte moet de afwezigheid altijd gewettigd zijn door een onderzoek van de bevoegde dienst. Er wordt bij de voormelde bevoegde dienst een aanvraag tot medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend.

  De minister wijst de dienst aan die bevoegd is om het onderzoek, vermeld in het tweede lid, uit te voeren.

  §2. Het kind dat zich wegens of ten gevolge van een ziekte inschrijft voor minder dan zeventien lesuren per week, heeft recht op gezinsbijslagen op voorwaarde dat een arts attesteert dat de leerling door of ten gevolge van een ziekte niet in staat is meer lesuren te volgen. Het agentschap Opgroeien regie stelt hiertoe een attest ter beschikking dat de arts dient te hanteren.

  De minister bepaalt de nadere regels betreffende de vorm en inhoud van de attesten, vermeld in het eerste lid.

  §3. Voor het kind dat zich wegens ziekte niet kan inschrijven en dat tijdens het vorige schooljaar niet ziek was, wordt een aanvraag tot medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend. Als de specifieke ondersteuningsnood werd vastgesteld overeenkomstig titel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018, heeft het kind onvoorwaardelijk recht op de basisgezinsbijslag en een recht op de zorgtoeslag onder de voorwaarden vermeld in artikel 14. Als het kind alleen in de onmogelijkheid verkeert om de lessen te volgen, heeft het recht op de gezinsbijslagen vanaf het begin van dat schooljaar tot het einde van dat schooljaar.

  §4. Voor het kind dat al 21 jaar is op het moment dat het zich wegens ziekte niet kan inschrijven en dat tijdens het vorige schooljaar niet ziek was, bestaat er een recht op gezinsbijslagen gedurende maximaal één jaar binnen de leeftijdsgrenzen, vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, 3°, van het Groeipakketdecreet van 2018. Er is evenwel geen cumul mogelijk met een inkomensvervangende tegemoetkoming.

  De ziekte van het kind wordt bewezen met attesten. Na zes maanden ziekte moet de afwezigheid altijd gewettigd zijn door een onderzoek van de bevoegde dienst. Er wordt bij de voormelde bevoegde dienst een aanvraag tot medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend.

  De minister wijst de dienst aan die bevoegd is om het onderzoek, vermeld in het tweede lid, uit te voeren.

  §5. Als het kind zich na het einde van de ziekteperiode in de loop van een schooljaar voor minder dan zeventien lesuren inschrijft, blijft het recht op gezinsbijslagen voor het lopende schooljaar behouden, op voorwaarde dat de arts attesteert dat het kind zich niet kan inschrijven voor zeventien lesuren door de laattijdige inschrijving.

  Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van
  5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de
  vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie
  en de universele participatietoeslagen, het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende
  de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag en het Besluit Ondersteuningstoeslag van 2022 - hoofdstuk 1 - artikel 1 - inwerkingtreding 01.05.2024

  In artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse
  hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de
  gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen, gewijzigd bij de besluiten
  van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 en 11 februari 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. aan paragraaf 1, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd:
   “Er wordt bij de voormelde bevoegde dienst een aanvraag tot medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend.”;
  2. in paragraaf 3 wordt de zin “Als het kind alleen in de onmogelijkheid verkeert om de lessen te volgen, heeft het recht op de gezinsbijslagen vanaf de erkenning van de onmogelijkheid om de lessen te volgen, voor maximaal een jaar.” vervangen door de zin “Als het kind alleen in de onmogelijkheid verkeert om de lessen te volgen, heeft het recht op de gezinsbijslagen vanaf het begin van dat schooljaar tot het einde van dat schooljaar.”;
  3. aan paragraaf 4, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd: “Er wordt bij de voormelde bevoegde dienst een aanvraag tot medische vaststelling van een specifieke ondersteuningsnood en van de onmogelijkheid om de lessen te volgen ingediend.”.

  gearchiveerde versie (25.03.2022 - 30.04.2024)

  ________________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 33 - inwerkingtreding 25.03.2022

  In artikel 20, §4, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “het decreet van 27 april 2018” vervangen door de zinsnede “het Groeipakketdecreet van 2018”.

  gearchiveerde versie (18.04.2019 - 24.03.2022)

  ________________________________________

  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 tot wijziging van diverse besluiten over welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de integratie van de agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn in het kader van het geïntegreerd gezinsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 wat betreft het opstellen van het verslag van de kandidaat-adoptanten, dienstig voor het herkomstland, vermeld in artikel 15 van het Haags Adoptieverdrag (B.S. 25.06.2021) - hoofdstuk 37 - artikel 465 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 20, §2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2018 tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

  gearchiveerde versie (01.01.2019 - 17.04.2019)

  Datum van publicatie
  Top