Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 19 BVR Rechtgevend kind

  De volgende onderwijstypes voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 16:

  1. het onderwijs dat gevolgd wordt in een instelling voor buitengewoon onderwijs die georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap conform artikel 24 van de Grondwet;
  2. het onderwijs dat buiten België gevolgd wordt, waarvan het programma erkend is door de buitenlandse overheid of overeenstemt met een programma dat erkend is door die overheid.

  Besluit van de Vlaamse Regering van 11 februari 2022 tot vaststelling van maatregelen voor gelegenheidsarbeiders voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en tot wijziging van diverse besluiten over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid - hoofdstuk 5 - artikel 32 - inwerkingtreding 01.01.2019

  Aan artikel 19, 1°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “die georganiseerd, erkend of gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap conform artikel 24 van de Grondwet” toegevoegd.

  gearchiveerde versie 

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top