Vlaanderen

Artikel 47 BVR Zorgtoeslagen

In artikel 37, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:

"3° de aanwending van het resterende bedrag van het derde van de gezinsbijslagen ter uitvoering van artikel 68, §2, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.".

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top