Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 142 van de Algemene kinderbijslagwet

  Bij de aanvang van ieder kwartaal zendt FAMIFED, eveneens aan de minister bevoegd voor Sociale Zaken, een verslag nopens het toezicht dat hij over de vrije kinderbijslagfondsen uitoefent, alsook over hun aangeslotenen en het personeel dezer laatsten, onder opzicht van de toepassing van de verdeling.

  Ieder jaar legt het Algemeen Bestuur van FAMIFED aan zijn Beheerscomité een verslag voor over de algemene opdracht van toezicht. Dit verslag wordt, na goedkeuring door het Beheerscomité, aan de minister bevoegd voor Sociale Zaken verzonden.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 116 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED", worden de woorden "primaire kassen" vervangen door de woorden "vrije kinderbijslagfondsen" en worden de woorden "den bevoegden minister" vervangen door de woorden "de minister bevoegd voor Sociale Zaken";

  2° het tweede lid wordt vervangen als volgt :

  "Ieder jaar legt het Algemeen Bestuur van FAMIFED aan zijn Beheerscomité een verslag voor over de algemene opdracht van toezicht. Dit verslag wordt, na goedkeuring door het Beheerscomité, aan de minister bevoegd voor Sociale Zaken verzonden.".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top