Artikel 141 van de Algemene kinderbijslagwet

Bij het begin van elk kwartaal bezorgt FAMIFED aan de minister bevoegd voor Sociale Zaken een verslag over het door de instelling in het afgelopen kwartaal uitgeoefende toezicht op de in deze wet bedoelde sociaal verzekerden.

Dit verslag wordt opgesteld volgens een model dat vastgesteld is door de minister bevoegd voor Sociale Zaken.

De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 115 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 01.01.2015, heeft de woorden "op de bij de Rijksdienst aangesloten werkgevers die hoofdelijke bijdragen verschuldigd zijn, en" geschrapt.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top