Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 143 van de Algemene kinderbijslagwet

  De door de minister bevoegd voor Sociale Zaken aangeduide agenten zullen over de uitvoering van deze wet waken, onverminderd de verplichtingen van de ambtenaars der rechterlijke politie.

  Zij zullen er zich, in 't bijzonder, van vergewissen dat alle werkgevers die verplicht zijn aan te sluiten bij een vrij kinderbijslagfonds of bij FAMIFED deze verplichting nakomen en dat de aansluiting voor gans het personeel werd gedaan.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 118 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, worden de woorden "den bevoegden minister" vervangen door de woorden "de minister bevoegd voor Sociale Zaken";

  2° in het tweede lid, wordt het woord "compensatiekas" vervangen door de woorden "vrij kinderbijslagfonds" en worden de woorden "de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top