Artikel 145 van de Algemene kinderbijslagwet

  De inbreuken op de bepalingen van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek.

  De sociaal inspecteurs beschikken over de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 23 tot 39 van het Sociaal Strafwetboek wanneer zij, ambtshalve of op verzoek, optreden in het kader van hun opdracht tot informatie, bemiddeling en toezicht inzake de naleving van de bepalingen van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 120 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in de Franse tekst worden de woorden "des présentes lois et de leurs arrêtés" telkens vervangen door de woorden "de la présente loi et de ses arrêtés";

  2° de woorden "van deze wetten en van de uitvoeringsbesluiten ervan" en de woorden "van deze wetten en hun uitvoeringsbesluiten ervan" worden vervangen door de woorden "van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top