Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 144 van de Algemene kinderbijslagwet

  Ieder vrij kinderbijslagfonds is er toe gehouden:

  a) aan de door de minister bevoegd voor Sociale Zaken aangewezen controleurs op hun verzoek, de nodige inlichtingen te verstrekken, die zij ter volbrenging hunner taak, nodig mochten hebben, zonder dat zij zichzelf kan vrijstellen of zonder dat zij kan vrijgesteld worden van deze verplichting wegens om 't even welke reden, zelfs indien zij deel uitmaakt van een administratief complex of indien zij haar beheer aan derden heeft toevertrouwd;

  b) hun, op hun verzoek en zonder verplaatsing, mededeling te geven van de registers, staten, briefwisseling en andere documenten, waarvan de inzage hun, onder hetzelfde opzicht, nuttig zou zijn.

  Deze verplichtingen worden opgelegd:

  a) aan FAMIFED;

  b) aan de diensten voor gezinsvergoedingen, die van het Rijk of van de provinciën afhangen.

  De vrije kinderbijslagfondsen hebben, bovendien, gezegde verplichtingen tegenover de controleurs aangesteld door FAMIFED.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 119 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft aan het artikel 144 de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in de inleidende zin van het eerste lid, worden de woorden "iedere primaire kas" vervangen door de woorden "ieder vrij kinderbijslagfonds";

  2° in het eerste lid, a) worden de woorden "de bevoegde minister" vervangen door de woorden "de minister bevoegd voor Sociale Zaken";

  3° in het tweede lid, a), worden de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED";

  4° in het derde lid worden de woorden "primaire kassen" vervangen door de woorden "vrije kinderbijslagfondsen" en de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top