Artikel 150 van de Algemene kinderbijslagwet

    Zijn er ook nog toe gehouden aan de door de minister bevoegd voor Sociale Zaken aangestelde controleurs de inlichtingen te verschaffen, welke deze nodig hebben om zich van hun opdracht te kwijten, de Rijks-, provincie- en gemeentebeambten.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 123 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 150 de woorden "den minister van Arbeid en Sociale Voorzorg" vervangen door de woorden "minister bevoegd voor Sociale Zaken", en de woorden ", alsmede die van de regie├źn, ondernemingen, collectiviteiten, instellingen en inrichtingen bedoeld bij artikel 138 die met het aankoopen van waren belast zijn of daaraan meewerken" opgeheven.

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top