Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 149 van de Algemene kinderbijslagwet

  De Rijks- en provinciebeambten die met de uitkering van de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie zijn belast of daaraan medewerken, alsmede de bedienden en daartoe aangestelden van de bijzondere kinderbijslagfondsen, in uitvoering van artikel 32 tot stand gebracht dienen, wanneer hun dit wordt gevraagd aan de door de minister bevoegd voor Sociale Zaken aangestelde controleurs de inlichtingen te verstrekken, welke deze nodig hebben om zich van hun opdracht te kwijten.

  Dezelfde verplichting berust op de bedienden:

  1° van HR Rail, van de Regie van Telegrafen en Telefonen, van het Nationaal Instituut voor radio-omroep en van de andere zelfstandige regieën;

  2° van het Voorlopig Steunfonds voor Onvrijwillige Werklozen;

  3° van de openbare instellingen.

  Indien zij er om vragen, zullen de door de minister bevoegd voor Sociale Zaken aangestelde controleurs in staat worden gesteld zonder verplaatsing, de lijsten of registers in te zien betreffende:

  a) de leden in actieve dienst of gepensioneerde leden van het personeel die, in uitvoering van deze wet, kinderbijslag, kraamgeld of een adoptiepremie genieten;

  b) de leden van het gepensioneerd personeel aan wie, in uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen buiten die van deze wet en van het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938, gezinsvergoedingen worden verleend;

  c) de personen die van het personeel geen deel uitmaken en aan wie, onder de bij letter b voorziene voorwaarden, gezinsvergoedingen worden toegekend.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 122 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid, worden het woord "compensatiekassen" vervangen door het woord "kinderbijslagfondsen" en worden de woorden "den minister van Arbeid en Sociale Voorzorg" vervangen door de woorden "de minister bevoegd voor Sociale Zaken";

  2° in het derde lid, worden de woorden "den minister van Arbeid en Sociale Voorzorg" vervangen door de woorden "de minister bevoegd voor Sociale Zaken".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top