Artikel 151 van de Algemene kinderbijslagwet

Voor de toepassing van de artikelen 149 en 150, worden de controleurs door FAMIFED aangeduid en krachtens artikel 148 bevoegd gemaakt, met de door minister bevoegd voor Sociale Zaken aangewezen controleurs gelijkgesteld.

De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 124 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED" en de woorden "den minister van Arbeid en Sociale Voorzorg" door de woorden "minister bevoegd voor Sociale Zaken".

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top