Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 173 van de Algemene kinderbijslagwet

  De volmachten, kwitanties, uittreksels uit de registers van de akten van de burgerlijk stand, kadastrale uittreksels en inlichtingen, attesten, verklaringen van bekendheid en alle andere stukken afgeleverd voor de uitvoering van deze wet, zijn vrij van zegel. Zij dragen, boven de tekst, de vermelding van hun bestemming; zij mogen tot geen andere doeleinden dienen.

  De openbare besturen mogen te hunnen bate de betaling niet vorderen van enige som, als bezoldiging of te anderen titel, wegens de aflevering van de in voorgaande alinea bedoelde stukken en inlichtingen.

  Anderzijds zijn FAMIFED en de bijzondere kinderbijslagfondsen, die bij koninklijk besluit zijn opgericht, vrijgesteld van de grondbelasting ten voordele van het Rijk, voor de gebouwen of delen van gebouwen die zij ten behoeve van hun diensten betrekken.

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 136 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de woorden "de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED" en de woorden "Speciale kassen" door de woorden "bijzondere kinderbijslagfondsen" in derde lid.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top