Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 173bis van de Algemene kinderbijslagwet

    De Rijksbesturen, de provincies en de gemeenten, de openbare instellingen of de instellingen van openbaar nut bij welke een aanvraag om kinderbijslag, kraamgeld of een adoptiepremie aanhangig gemaakt wordt, bezorgen deze aanvraag onverwijld en kosteloos aan de bevoegde instelling of, ingeval twijfel bestaat, aan FAMIFED.

    De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 137 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft in het artikel 173bis de woorden "De Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers" vervangen door het woord "FAMIFED".

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top