Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 99 van de Algemene kinderbijslagwet

  De bij een kinderbijslagfonds aangesloten werkgevers doen aan dat kinderbijslagfonds regelmatig binnen de termijn welke door het desbetreffend reglement wordt bepaald, de inlichtingsstaat geworden welke nodig is tot het berekenen van de aanvullende bijdragen welke zij verschuldigd zijn.

  Indien de werkgever die verplichting niet nakomt, binnen de voorgeschreven termijn, mag het betrokken kinderbijslagfonds de door hem verschuldigde bijdragen ramen.

  Ingeval van betwisting, worden de aldus geraamde bijdragen voor juist gehouden tot bewijs van het tegendeel.

  Het betrokken kinderbijslagfonds of de FAMIFED naargelang het geval mag ook, op kosten van de werkgever in kwestie de vereiste inlichtingsstaat ambtshalve laten opmaken.

  Op verzoek van het betrokken kinderbijslagfonds of de FAMIFED zal dat werk worden gedaan door een der controleurs die aangeduid werden krachtens artikel 143 of bevoegd verklaard werden krachtens artikel 148.

  Bij gebrek aan een regelmatig gehouden staat van het personeel en loonboek, kan de werkgever door het betrokken kinderbijslagfonds worden beschouwd als hebbende geheel zijn personeel tewerkgesteld.

  Ten opzichte van de werknemers die vóór 1.1.1999 in dienst zijn getreden, luiden de eerste, tweede en zesde alinea's als volgt (Wet van 10.06.1998, B.S. 15.08.1998):

  "De bij een compensatiekas of bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers aangesloten werkgevers doen aan die kas of die dienst, naargelang het geval, regelmatig binnen de termijn welke door het desbetreffend reglement wordt bepaald, de inlichtingsstaat geworden welke nodig is tot het berekenen van de hoofdbijdragen en de aanvullende bijdragen welke zij verschuldigd zijn.

  Indien de werkgever die verplichting niet nakomt, binnen de voorgeschreven termijn, mag de betrokken kas of Dienst naargelang het geval de door hem verschuldigde bijdragen ramen op het bedrag dat hij laatstelijk heeft aangegeven met het recht op dat bedrag een opslag toe te passen, welke in geen geval 30 % mag overschrijden.

  Bij gebrek aan een regelmatig gehouden staat van het personeel en loonboek, kan de werkgever door de betrokken kas of Dienst, naargelang het geval, worden beschouwd als hebbende geheel zijn personeel tewerkgesteld gedurende al de arbeidsdagen welke begrepen zijn in het tijdvak waarop de inlichtingsstaat betrekking heeft."

  De wet van 04.04.2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, art. 90 (B.S. 05.05.2014), van kracht vanaf 30.06.2014, heeft de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid wordt het woord "compensatiekas" vervangen door het woord "kinderbijslagfonds" en worden de woorden "die kas" vervangen door de woorden "dat kinderbijslagfonds";

  2° in het tweede lid worden de woorden "de betrokken kas" vervangen door de woorden "het betrokken kinderbijslagfonds";

  3° in het vierde lid worden de woorden "De betrokken kas of Dienst" vervangen door de woorden "Het betrokken kinderbijslagfonds of de FAMIFED";

  4° in het vijfde lid worden de woorden "de betrokken kas of Dienst" vervangen door de woorden "het betrokken kinderbijslagfonds of de FAMIFED";

  5° in het zesde lid worden de woorden "de betrokken kas" vervangen door de woorden "het betrokken kinderbijslagfonds".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top