996/1 van 5 februari 1997 - Inlichting betreffende het handvest van de sociaal verzekerde, wet van 11 april 1995

  Het handvest van de sociaal verzekerde is van kracht sedert 1 januari 1997, ondanks een ontwerp van wijziging ervan.

  Ik vestig uw bijzondere aandacht op het belang van de termijn van 90 werkdagen waarbinnen een aanvraag om kinderbijslag moet afgehandeld zijn (artikel 10 van de wet van 11 april 1995). Het overschrijden van de termijn kan aanleiding geven tot de betaling van intresten door de kinderbijslaginstelling (artikel 20 van dezelfde wet).

  Om iedere dubbelzinnigheid te vermijden herinner ik u er aan dat de huidige tekst van het handvest en de interpretaties, aanvaard door de ad hoc-werkgroep, ervan uitgaan dat :

  • voor de aanvragen van voor 1 januari 1997 de termijn van 90 werkdagen loopt vanaf 1 januari 1997 ;
  • de periode waarin de sociaal verzekerde moest ondervraagd worden maar nog niet heeft geantwoord, overeenstemt met een periode van opheffing van de bewuste termijn (cf. het begrip van "de vertraging die te wijten is aan de instelling van sociale zekerheid" in het eerder vermelde artikel 20).

  Een omzendbrief die alle consequenties van het handvest op kinderbijslagdossiers samenvat zal worden opgesteld op basis van de definitieve wettekst.

  De Rijksdienst zet in een zelfde gedachtengang met uw medewerking de aanpassing voort van de modules (motivering van de bestuurshandelingen) aan de specifieke vereisten van het handvest van de sociaal verzekerde.

  Top