Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/51 van 8 februari 2002 - Flux A036 - Multifuntioneel attest afkomstig van de OCMW's en on-line raadpleging van een gegevensbestand betreffende de opvolging van de attesten doorgestuurd door de OCMW's (raadpleging L036)

  Ik heb het genoegen u mee te delen dat de Rijksdienst een eerste elektronische flux ontwikkelde voor de gegevens afkomstig van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Deze flux, waarvoor toelating verkregen werd van het Toezichtcomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op 11 december 2001 (beraadslaging nr. 01/90), behelst drie types van financiële hulp, namelijk: het bestaansminimum, een equivalent van het bestaansminimum of een maatschappelijke dienstverlening. Parallel hiermee kunnen de dossierbeheerders een gegevensbestand, gecentraliseerd bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, raadplegen voor de opvolging van de attesten A036 die elektronisch doorgestuurd werden door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn die deelnemen aan de flux.

  Hierna vindt u een beschrijving van de principes en de technische kenmerken van de elektronische flux. Een technische bijlage geeft een beschrijving van de verschillende zones.

  1. ALGEMEEN

  Het doorsturen van elektronische attesten A036
  Wanneer een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn de beslissing neemt om financiële hulp toe te kennen aan een sociaal verzekerde (het bestaansminimum, een equivalent van het bestaansminimum of om het even welke maatschappelijke hulp), stuurt het een elektronisch attest door binnen zeven dagen na de beslissing. Dit attest gaat via het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en is gericht aan twee sectoren, die van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de onze.

  De flux richt zich enkel op de rechthebbenden, zowel die opgenomen in het NRK als die in het RIO.

  In een tweede fase wordt de flux uitgebreid met andere gegevens, waaronder die in verband met de door de OCMW's toegestane voorschotten op de gezinsbijslag.

  Ieder elektronisch attest in verband met een maatschappelijke dienstverlening toegestaan door een OCMW aan een sociaal verzekerde die kinderbijslag geniet zal automatisch worden doorgestuurd naar de instelling die het dossier beheert, ter informatie en voor een eventueel nieuw onderzoek naar de voorwaarden van het recht en de bevoegdheid. Indien blijkt dat de instelling die de informatie heeft ontvangen niet langer bevoegd is - rekening houdend met de regels in verband met de trimestrialisering van het recht op gezinsbijslag - wordt de informatie doorgestuurd naar de Dienst Gewaarborgde Gezinsbijslag van de Rijksdienst met behulp van een ambtshalve brevet.

  De aandacht van de dossierbeheerders wordt gevestigd op het feit dat momenteel slechts acht OCMW's technisch klaar zijn voor het verzenden van elektronische attesten A036 via het Ministerie van Sociale Zaken en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Zestig OCMW's ronden momenteel een testfase af. Het is de bedoeling van de bevoegde Minister om alle OCMW's (en dat zijn er zo'n 580) binnen een redelijke termijn op te nemen in het elektronisch proces.

  Voor de goede orde, vindt u als bijlage een lijst met de OCMW's die operationeel zijn of zich in een testfase bevinden.

  De datum van invoering van de flux, in de vorm van "distributie", is bepaald op maandag 15 april 2002. Te noteren valt dat men niet zal beginnen met het inladen van alle " historische " situaties.

  De raadpleging van het bestand van de attesten verstuurd door de OCMW's - L036
  Via het algemeen menu (optie 23 voor de Rijksdienst en optie 4 voor de fondsen) kunnen de dossierbeheerders het gegevensbestand van het Ministerie van Sociale Zaken voor de opvolging van de attesten A036 die elektronisch doorgestuurd werden door de OCMW's en de inhoud van de attesten raadplegen. Er dienen maar twee gegevens te worden ingevoerd om toegang te krijgen tot het gegevensbestand: het INSZ en de begindatum van de periode van raadpleging. Het is niet nodig de einddatum van de periode waarop de raadpleging betrekking heeft aan te duiden. Op te merken valt dat het gegevensbestand geen enkel attest bevat voor een periode vóór 1 december 1999. Verder dient eveneens te worden opgemerkt dat een asterisk op de lijn van een attest in de zone van de raadpleging genaamd " CORR/ANNUL" betekent dat het attest geen waarde heeft, omdat het is gecorrigeerd of geannuleerd door een daarop volgend attest.

  De raadpleging zou een aanvang kunnen nemen op vrijdag 1 maart 2002.

  2. COMMENTAAR BIJ DE VERSCHILLENDE ZONES

  Het betreft een traditionele "Kruispuntbank"-flux, samengesteld uit een deel "prefix" en een deel "bericht".

  Twee zones vergen geen enkel bijzonder commentaar: "datum van uitgifte bericht" en "INSZ".

  De specifieke zones van het deel "bericht" van het attest zijn de volgende:

  nummer van het bericht
  Dit is een enig nummer met een vaste structuur.

  aard van het attest
  Er zijn drie mogelijkheden voorzien:

  • 0 = origineel
  • 1 = verbetering
  • 3 = annulatie

  nummer van het te verbeteren bericht
  De nummer van het bericht dat in deze zone verschijnt is het kenmerk van de vorige versie van het bericht dat gewijzigd of geannuleerd is.

  soort attest
  In zijn aanvankelijke versie vermeldt de flux drie types van financiële hulp die kunnen toegekend worden aan de sociaal verzekerden:

  • 7 = het bestaansminimum
  • 8 = het equivalent van het bestaansminimum
  • 9 = maatschappelijke dienstverlening

  Op te merken valt dat het begrip maatschappelijke dienstverlening niet het begrip "voorschotten op de kinderbijslag" toegekend door een OCMW omvat.

  begindatum van soort attest
  Dit is de begindatum van de periode van toekenning van financiële hulp toegekend door het OCMW. Ze kan gewijzigd worden met een bericht ter verbetering dat de nieuwe waarde bevat. In geval van annulatie moet de datum in deze zone noodzakelijk identiek zijn aan die meegedeeld door het attest dat geannuleerd wordt.

  einddatum van soort attest
  Een attest waarop geen enkele einddatum voorkomt is twaalf maanden geldig. Voor een persoon die financiële hulp blijft genieten na twaalf maanden zal een nieuw attest moeten opgesteld worden. Dit kan gewijzigd worden met een bericht ter verbetering dat de nieuwe waarde bevat. In geval van annulatie moet de datum in deze zone noodzakelijk identiek zijn aan die meegedeeld door het attest dat geannuleerd wordt.

  In sommige gevallen is de begindatum van het soort attest identiek aan de einddatum. Het is mogelijk dat de OCMW's een dienstverlening voor een enkele dag toekennen.

  3. DIVERSEN

  a. Iedere onregelmatigheid, zowel wat betreft distributie als raadpleging, moet worden gemeld aan de Dienst Monitoring van het Departement Controle, schriftelijk, per telefoon, per fax of per e-mail.
  b. Ieder verzoek om bijkomende inlichtingen kan eveneens gericht worden aan de Dienst Monitoring.

  Top