Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/64 van 1 maart 2006 - Consultatie van het ARZA-bestand (P061 in de terminologie van het kadaster)

  Medio 2002 verklaarde het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen zich bereid het Algemeen Repertorium der Zelfstandige Arbeiders (ARZA-bestand) te willen openstellen voor de instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid. In samenwerking met de geïnteresseerde instellingen van sociale zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontwikkelde het RSVZ de consultatie L302 van het ARZA-bestand.

  Hierna vindt u algemene beschrijving van dit repertorium, een overzicht van de beschikbare gegevens en bijlagen nodig voor de correcte interpretatie van de meegedeelde gegevens.

  1. Algemeen

  Het ARZA-bestand, voluit Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders, wordt beheerd door het RSVZ. Deze instelling coördineert een secundair netwerk waartoe het FOD Sociale Zekerheid / Directie-generaal Zelfstandigen en 14 sociale verzekeringsfondsen (SVF) behoren. Dit ARZA-bestand heeft o.a. volgende kenmerken:

  • het is een verwijzingsrepertorium waarin gemeenschappelijke basisgegevens opgeslagen zijn die elke RSVZ-dienst, elk SVF en de FOD Sociale Zekerheid nodig hebben
  • de gegevens in het bestand worden hoofdzakelijk verstrekt door de SVF, deze instellingen zijn verantwoordelijk voor de geleverde informatie
  • het bestand vormt het hart van het informaticasysteem van het sociaal statuut van de zelfstandigen. De RSVZ-gegevens die consulteerbaar zijn, hebben enkel betrekking op de loopbaan van de zelfstandige. Dit bestand bevat dus geen gegevens inzake de sociale bijdragen van een betrokken zelfstandige noch over de uitbetaling van gezinsbijslag. Deze gegevens zijn ter beschikking bij de SVF.
   Onder loopbaan van de zelfstandige dient het volgende te worden verstaan: 'de periode(s) dat een persoon onderworpen is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en waarin hij/zij vanuit die hoedanigheid bepaalde rechten en plichten heeft binnen de sector van de zelfstandigen'. Deze periodes kunnen betrekking hebben op actieve en/of gelijkgestelde periodes (tijdens dewelke de sociaal verzekerde niet actief is als zelfstandige maar toch binnen het stelsel van de zelfstandigen blijft).
   De RSVZ is samen met de SVF de enige instelling die zich kan uitspreken over het al dan niet onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Dit gegeven kan geraadpleegd worden in het ARZA-bestand.
   Een technische beschrijving van het bericht P061 is al beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de site "Kadaster".

  2. Gegevensgedeelte

  a. Overzicht

  De consultatie L302 (P061 in de terminologie van het kadaster) laat toe de volgende gegevens te raadplegen:

  1. Blok CertificateIdentification

  Dit blok bevat gegevens in verband met de identificatie van het attest. Twee zones maken deel uit van dit blok:

  • CertificateNr: een unieke referentie toegekend door het RSVZ
  • CertificateCreationDate: datum waarop het antwoord door de RSVZ is aangemaakt

  2. Blok SelfEmployed

  Dit blok bevat gegevens over de loopbaan van de zelfstandige. Dit blok bestaat uit drie zones:

  • PersonINSS: het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (INSZ) van de persoon waarvoor een raadpleging plaats vond
  • CompanyID: het ondernemingsnummer van de zelfstandige
  • Membership: een ononderbroken periode van aansluiting bij hetzelfde SVF, deze periode kan afgesloten of nog lopende zijn

  3. Blok Membership

  De zone Membership vormt op zijn beurt een blok van drie zones:

  • SIFCode: het identificatienummer van het SVF (zie verder bijlage 1)
  • SIFCompanyID: het ondernemingsnummer van het SVF
  • CareerComponent: een ononderbroken periode van aansluiting binnen één SVF en met een welbepaalde bijdragereeks

  4. Blok CareerComponent

  De zone CareerComponent vormt op zijn beurt een blok van 4 zones:

  • Startdate: de datum waarop de aansluiting in een bepaalde bijdragereeks aanvangt, deze datum kan zich om het even wanneer in een kalenderjaar situeren
  • ContributionSeries: de bijdragereeks (zie verder bijlage 2)
  • NISSEEqualizedCode: een aanduiding of de periode van de CareerComponent samengaat met een gelijkgestelde periode
  • Enddate: de datum waarop de aansluiting binnen één SVF en voor één bijdragereeks stopt

  b. Opmerkingen

  Om de gegevens die in het overzicht zijn opgenomen op een correcte manier te interpreteren dient rekening gehouden te worden met volgende opmerkingen:

  • elke periode van aansluiting die gekenmerkt wordt door één en hetzelfde SVF én een begindatum (eventueel een einddatum) is een Membership. Een overgang naar een ander SVF wordt beschouwd als een nieuwe Membership niettegenstaande er geen onderbreking (van minstens één kwartaal) is in de aansluiting
  • de begindatum van een Membership is gelijk aan de BeginDate van de eerste CareerComponent. De einddatum van een Membership is gelijk aan de EndDate van de laatste CareerComponent
  • de gegevens over de gelijkstelling worden pas meegedeeld wanneer de wijziging van de bijdragereeks (zelfde datum als begin van de gelijkstelling) aanwezig is.
  • indien er zich een gelijkgestelde periode bevindt voor een periode van onderwerping bij een SVF worden de volgende gegevens niet meegedeeld: SIFCode, SIFCompanyID en ContributionSeries.

  3. Raadpleging

  Raadplegingen van het ARZA-bestand zijn enkel mogelijk op basis van het INSZ en een periode. De vroegste gegevens die in het bestand terug te vinden zijn dateren van 1 juli 1956, de datum waarop de pensioenverzekering in voege trad.

  De opgevraagde periode dient altijd een begindatum te hebben, een einddatum is niet verplicht. Indien geen einddatum wordt ingevuld wordt automatisch de dag van de opvraging genomen.

  De periode waarover gegevens worden opgevraagd heeft enkel betrekking op de MembershipPeriod. Voor een opgegeven INSZ dient een integratieperiode voor het betrokken kinderbijslagfonds in het kadaster minstens 1 dag te overlappen met de periode van de raadpleging.

  Indien de MembershipPeriod volledig buiten de opgevraagde periode valt worden de loopbaangegevens niet doorgegeven in het antwoord. Indien het aantal voorkomens te groot is er de mogelijkheid een next-vraag te stellen.

  4. Bijlagen

  a. Bijlage 1 : Identificatienummer van het SVF (SIFCode)

  Met de invoegetreding van het Koninklijk Besluit van 27 juli 1967 houdende de inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen ontstonden op 1 januari 1968 de sociale verzekeringsfondsen. In bijlage vindt een overzicht van de SVF (SIFCode). Bij een fusie van bepaalde SVF zijn de gegevens van het "oude" SVF volledig overgeschreven. Vandaar dat van alle gefusioneerde SVF in het ARZA-bestand geen sporen terug te vinden zijn in de loopbaan van de zelfstandigen.

  Een overzicht van de instellingen voor de periode 1956-1967 is opgenomen in de technische documentatie die kan geraadpleegd worden op de site "Kadaster" (P061).

  b. Bijlage 2 : Bijdragereeks (ContributionSeries)

  De SVF staan in voor de berekening en het innen van de sociale bijdragen die verschuldigd zijn door een zelfstandige. Het vaststellen van deze bijdragen is afhankelijk van twee elementen:

  • het inkomen
  • de aard van de activiteit: op basis hiervan wordt de zelfstandige ondergebracht in een bepaalde categorie die weergegeven wordt met een bepaalde letter.
   Een overzicht van de bestaande bijdragereeksen (ContributionSeries) vindt u in bijlage. Er dient opgemerkt dat bepaalde bijdragereeksen niet meer geldig zijn of herbruikt werden. Deze aanpassingen zijn de concretisering van wettelijke initiatieven. Iedere wijziging in deze lijst zal aan de kinderbijslagfondsen worden meegedeeld.

  5. Gevolgen voor de A301 en L301 (D047 en P047 in de terminologie van het Kadaster)

  Sinds maart 2002 hebben de dossierbeheerders via de L301 (P047 in de terminologie van het Kadaster) toegang tot het gegevensbestand betreffende de opvolging van de attesten doorgestuurd door het RSVZ. Via dit gegevensbestand konden voor een beperkte periode gegevens worden opgevraagd inzake de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen.

  Omdat de raadpleging van het ARZA-bestand toelaat alle noodzakelijke gegevens inzake zelfstandigen op te vragen vanaf 1 juli 1956 heeft de consultatie L301 geen enkele zin meer. Om die reden zal de consultatie L301 op 30 juni 2006 worden afgesloten.

  De opening van het ARZA-bestand brengt geen wijzigingen met zich mee voor de distributiestroom A301 (D047 in de terminologie van het Kadaster) met gegevens inzake het begin en de stopzetting van activiteiten in de hoedanigheid van zelfstandige.

  6. Praktische modaliteiten

  De consultatie van het ARZA-bestand is sinds 1 februari 2006 toegankelijk zijn voor de dossierbeheerders. De beschikbare gegevens hebben sinds 20 februari 2006 een authentieke waarde.

  Zoals steeds kunnen alle vragen, problemen en anomaliën inzake deze elektronische gegevensstroom gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 35 (Nl) - 02-237 23 55 (Fr)
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be (Nl)
  monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be (Fr)

  Top