Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/140 van 13 maart 2007 - Toekenning van de sociale toeslagen na het begin van een activiteit - Aanpassing van formulieren - Versies in het Duits

  Met de CO 1362 van 16/02/2007 werden u de richtlijnen meegedeeld aangaande de uitvoering van het KB van 11 januari 2007, houdende de maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen.

  Als bijlage bij de circulaire bevonden zich de formulieren in het Nederlands en in het Frans: P19quater, P19quinquies en P19sexies. Als bijlage bij onderhavige circulaire gaat de vertaling naar het Duits van die formulieren.

  Een paar technische veranderingen waren eveneens noodzakelijk aan andere formulieren van dezelfde groep.

  Het info-blad bij het formulier P19 bevat nu ook een verwijzing naar de nieuwe reglementering vanaf 1 januari 2007 (bijlage in de drie landstalen).

  Als bijlage vindt u ook de versie van het formulier P19bis in de drie landstalen, aangepast zoals aangekondigd op pag. 16 van de CO 1362.

  Het formulier P19ter dat jaarlijks wordt verstuurd op 15 januari zal aangepast worden tegen de volgende verzending.

  Een aangepaste versie zal u ook aantreffen op de website van de Rijksdienst: www.kindergeld.be of www.rkw.be

  Elektronische versies kunnen bekomen worden op aanvraag bij techn.ctrl@rkw-onafts.fgov.be.

  De formulierengroep P19

  Hierna volgt een overzicht van de formulieren + infobladen voor de gegevensinwirming in het kader van het recht op een toeslag (+ incl. de werkloosheidsval), de situatie en de status van het formulier/infoblad.

  Formuliervariant Situatie Status
  P19 + apart infoblad Onderzoek van de toeslag en jaarlijkse herziening van het recht voor de werkloze, zieke, invalide, gepensioneerde en gehandicapte

  (rechthebbende, evt. partner met kinderen in het gezin)

  Aangepast infoblad in bijlage bij II/C/999/c.140/SN
  P19bis (info geïntegreerd in het formulier) Rechthebbende ouder verblijft niet in het gezin van de bijslagtrekkende met kinderen Aangepast formulier in bijlage bij II/C/999/c.140/SN
  P19ter Jaarlijkse informatie om de toeslag opnieuw aan te vragen gelet op de gewijzigde gezins- en inkomenssituatie Formulier aan te passen tegen volgende verzending, gelet op de nieuwe doelgroepen
  P19quater + apart infoblad Onderzoek van het behoud van een toeslag na werkloosheid en ziekte Formulier in bijlage bij CO 1362
  P19quinquies + apart infoblad Onderzoek van het behoud van het barema na gewaarborgde gezinsbijslag
  (rechthebbende in het gezin)
  Formulier in bijlage bij CO 1362
  P19sexies + apart infoblad Onderzoek van het behoud van het barema na gewaarborgde gezinsbijslag
  (rechthebbende buiten het gezin)
  Formulier in bijlage bij CO 1362

  De folder met een overzicht van de rechten en plichten van de sociaal verzekerde inzake sociale toeslag zal u eveneens zo spoedig mogelijk worden bezorgd, zoals meegedeeld op pag. 18 van de CO 1362.

  Tenslotte worden de briefmodules ook naar het Duits vertaald (bijlagen). Ik dank u voor uw medewerking.

  Top