Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1987/28: - Toepassing van KB nr. 228 van 9 december 1983, houdende vermindering van de kinderbijslag voor werknemers en voor personeelsleden van de openbare sector.

  Ingevolge de toepassing van art. 60, §3 G.W. van kracht vanaf 1 januari 1986, wordt men de laatste tijd dikwijls geconfronteerd met de vraag of de bijslagtrekkende die kinderbijslag geniet voor verscheidene kinderen, die deel uitmaken van hetzelfde gezin, in hoofde van verschillende rechthebbenden (werknemer en zelfstandige), die de vermindering ondergaan, de toekenning kan vragen van de ingehouden bijslag aan het kinderbijslagfonds of het sociaal verzekeringsfonds van haar keuze.

  ANTWOORD

  Overeenkomstig art. 4 van KB nr. 228, houdende vermindering van de kinderbijslag voord werknemers en voor de personeelsleden van de openbare sector, kunnen sommige rechthebbenden de toekenning vragen van de ingehouden bijslag aan het kinderbijslagfonds, de RKW of aan de werkgever die de vermindering overeenkomstig art. 1 over de beschouwde maand heeft toegepast.

  In art. 1 van KB nr. 228 zijn niet begrepen de rechthebbenden op kinderbijslag in de regeling der zelfstandigen.

  De werknemersregeling laat dus weliswaar aan de bijslagtrekkende expliciet de keuze aan welk fonds hij de terugbetaling zal vragen, maar deze keuze is beperkt tot de categorieën, opgesomd in art. 1 van KB nr. 228.

  In art. 6, 1° van KB nr. 291 van 31 maart 1984, houdende vermindering van de kinderbijslag voor zelfstandigen, wordt eveneens de mogelijkheid voorzien de toekenning van de ingehouden bijslag te vragen. De regeling betreffende de zelfstandigen bepaalt niet aan welk fonds dient teruggevraagd te woerden, maar uit de zinsnede "... of een gelijkaardige vermindering ondergaan ..." kan afgeleid woerden dat, wanneer reeds een afhouding verricht werd in de regeling der werknemers, een eventuele afhouding in de regeling der zelfstandigen kan teruggevraagd woerden aan het bevoegde sociaal verzekeringsfonds.

  Uit dit alles wordt besloten dat, wanneer twee rechthebbenden (de ene werknemer, de andere zelfstandige) de vermindering ondergaan, de toekenning van de ingehouden bijslag enkel kan gevraagd woerden aan het sociaal verzekeringsfonds der zelfstandigen.

  Bron: Juridische Studiën. Ref.: E7291/Div. D.

  Top