Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1988/22: - Art. 62, §1, G.W. - Kind onderworpen aan de deeltijdse leerplicht. - Recht tijdens de laatste zomervakantie.

  Volgens art. 2 van het KB van 12 augustus 1985 behoudt het in art. 1, §1 en §3 bedoelde kind zijn recht op kinderbijslag gedurende de zomervakantie, die volgt op het einde van het schooljaar waarin de deeltijdse leerplicht eindigt. Het bedoelde kind is het kind dat ter voldoening aan de deeltijdse leerplicht, onderwijs met beperkt of volledig leerplan volgt.

  Uit art. 1, §2, blijkt dat het kind dat een erkende vorming volgt, geen recht heeft op kinderbijslag tijdens de laatste zomervakantie. Geldt deze restrictie eveneens voor het kind dat niet voldoet aan de leerplicht; m.a.w. is er enkel recht tot op het einde van de leerplicht, ongeacht of het kind effectief lessen volgt, maar geen recht tijdens de laatste zomervakantie, wanneer het kind niet voldeed aan de leerplicht, zodanig dat een retroactieve schoolcontrole zich opdringt?

  In de terzake genomen beslissing van het Ministerie van Sociale Voorzorg dd. 25 juli 1988, wordt het principe herbevestigd, luidens het welke het niet de taak is van de kinderbijslagfondsen om na te gaan of het kind daadwerkelijk aan de leerplicht voldoet, zodat een retroactieve controle naar aanleiding van het onderzoek naar het recht op kinderbijslag tijdens voormelde zomervakantie evenmin nodig is.

  Antwoord van het Ministerie van Sociale Voorzorg dd. 25 juli 1988. Ref.: 4852/88/K.03.43/HV (Uittreksel)

  Aansluitend bij de derde alinea van uw schrijven heeft dit tot gevolg dat er ongeacht of het kind effectief lessen volgt, toch recht zal blijven bestaan tijdens de betreffende zomervakantie, terwijl het kind, waarvoor overeenkomstig art. 1 van het KB van 12 augustus 1985 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend voor het kind dat onderworpen is aan de deeltijdse leerplicht, geen macht meer bestond, dit recht ook niet meer kan "behouden".

  Top