Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1994/3: - Het personeel, tijdelijk of vastbenoemd van het door de Vlaamse Gemeenschap ingericht of gesubsideerd onderwijs. - Bevoegdheid om de kinderbijslag te verlenen.

  De wet van 26 juni 1992, houdende sociale en diverse bepalingen, heeft aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers bij toepassing van art. 101, 3 lid G.W., de bevoegdheid gegeven om de kinderbijslag voor rekening van de betrokken Gemeenschap te verlenen.
  De datum van inwerkingtreding werd in deze wet afhankelijk gesteld van een Koninklijk Besluit terzake.
  Wat deze personeelsleden betrof, werd in afwachting van concrete onderrichtingen, de briefwisseling steeds aan de betrokken Gemeenschap gericht.
  Vraag is, of deze werkwijze nog steeds gevolgd moet worden.

  Antwoord van de Directie der Aangeslotenen en Rechthebbenden, Dienst Onderwijs, dd. 17 november 1993. Ref.: C31369/RB/TS (Uittreksel)

  Het KB van 19 oktober 1993 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de art. 41 en art. 42 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, regelt de bevoegdheid van de RKW voor de tijdelijke en de vaste personeelsleden van het door de Vlaamse Gemeenschap ingerichte of gesubsidieerde onderwijs, respectievelijk vanaf 1 april 1990 en 1 september 1993.
  U gelieve het nodige te doen om alle kinderbijslaginstellingen (in het stelsel van de werknemers, de zelfstandigen, de federale en de regionale overheden) uitdrukkelijk in kennis te stellen van de nieuwe bevoegdheid en de data waarop die ingaat.
  Het is immers zo dat tot op heden alle briefwisseling uitgaande van de kinderbijslaginstellingen mbt de vaststelling van de rechten, ons via het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bereikt.
  Deze omweg levert nutteloze vertraging op in de behandeling van de dossiers en verhoogt het risico op verloren gegane stukken.

  Top