CO 1145 van 17 april 1985 - KB van 13 maart 1985 tot wijziging van KB van 19 augustus 1969 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag toegekend wordt ten behoeve van het kind dat een stage doormaakt om in een ambt benoemd te kunnen worden

   

  Voornoemd koninklijk besluit van 13 maart 1985 (...) wijzigt art. 2 van het koninklijk besluit van 19 augustus 1969 dat voorzag in de toekenning van de kinderbijslag, voor een periode van een jaar maximum, ten behoeve van het kind dat een stage doormaakt om in een ambt benoemd te kunnen worden.

  Voortaan zal de kinderbijslag voor gans de duur van de stage toegekend worden, de toekenningsperiode mag evenwel de normaal vereiste duur van de stage niet overschrijden.

  De voorwaarde dat men geen vergoeding of loon voor de stage mag genieten, blijft gehandhaafd.

  Het koninklijk besluit van 13 maart 1985 wordt van kracht op 30 maart 1985 en zal derhalve mogen toegepast worden op de stages die op die datum nog lopen maar uitsluitend voor de toekomst, dit wil zeggen voor de stageperiode die vanaf 30 maart 1985 nog moet gedekt worden, terwijl het recht, in dat geval, vanaf 1 maart 1985 bij toepassing van art. 48, G.W. mag erkend worden.

  Top