CO 1181 van 31 juli 1987 - Kinderbijslag van de contractuelen, gesubsidieerd door het interdepartementaal begrotingsfonds ("I.B.F."). KB 493 van 31 december 1986 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid in de sociale sector (uittreksel)

     

    Bij voornoemd koninklijk besluit wordt een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen opgericht. Het treedt in werking op 1 januari 1987.

    De gemeenten, de verenigingen van gemeenten met uitzondering van diegene met een economische finaliteit, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de intercommulale centra voor maatschappelijk welzijn kunnen deze contractuelen tewerkstellen. Zij werken onder de verantwoordelijkheid en het gezag van het plaatselijk bestuur dat hen tewerkstelt en betaalt.

    Bijgevolg is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (R.S.Z.P.P.O.) bevoegd om vanaf 1.1.87 de betaling van de gezinsprestaties te verzekeren wegens de tewerkstelling van die contractuelen die rechthebbenden op kinderbijslag zijn.

    Top