Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1202 van 17 december 1987 - KB van 12 november 1987 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het gehandicapte kind, bedoeld in Art. 63 van SWKL

  Artikel 63, tweede lid, in fine, G.W., van kracht sedert 1 juli 1987, stelt dat de Koning de voorwaarden bepaalt waaraan het gehandicapte kind moet voldoen om recht te geven op kinderbijslag.

  Dit gebeurt thans in het hierna toegelicht koninklijk besluit van 12 november 19871 , dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1987. De voorwaarden, opgesomd in artikel 63, G.W., zoals dit bestond vóór 1 juli 1987 en dat nog van toepassing blijft op de gehandicapte kinderen die geboren zijn vóór 1 juli 1966, en de voorwaarden vastgesteld in het koninklijk besluit van 12 november 19872 , zijn verschillend van elkaar op enkele belangrijke punten, terwijl andere voorwaarden in beide teksten terug te vinden zijn.

  Wij willen uw aandacht vestigen op volgende verschilpunten:

  1) er is in het koninklijk besluit van 12 november 19873 nog slechts één ongeschiktheidsgraad voor het gehandicapte kind voorzien, te weten "voor ten minste 66% getroffen zijn door een ontoereikendheid of een vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid", welke ongeschiktheid moet worden vastgesteld volgens de " Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit", zoals dit het geval is voor de toepassing van artikel 47, G.W., wat voor gevolg heeft dat het begrip "arbeidsongeschiktheid" niet meer voorkomt in hogergenoemd koninklijk besluit, en evenmin de notie "volledig ongeschikt blijven om enig beroep uit te oefenen";

  2) de voorwaarde, vastgesteld in artikel 63, vierde lid, G.W., zoals dit bestond vóór 1 juli 1987, is niet hernomen in het koninklijk besluit van 12 november 19874 . Volgens deze bepaling "moet de ongeschiktheid zonder onderbreking blijven bestaan en wordt geen rekening gehouden met enige verhoging van deze ongeschiktheid na de leeftijdsgrens bedoeld in artikel 62, G.W.".

  Zo zal derhalve voortaan een gehandicapt kind dat bijvoorbeeld 66% ongeschikt erkend was tot 18 jaar, dan arbeidt en tengevolge daarvan nog slechts 50% ongeschikt erkend wordt, terug recht op kinderbijslag kunnen openen overeenkomstig artikel 63, G.W., indien het opnieuw 66% ongeschikt erkend wordt.

  Artikel 63 zoals het van toepassing is op kinderen geboren op 1 juli 1966 of later.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4De bepalingen van dit koninklijk besluit zijn thans vervat in het koninklijk besluit van 3 mei 1991 (B.S. 3 juli 1991).
  Top