CO 1368 van 12 juni 2007 - Toeslag bij het begin van het schooljaar 2007

  De betaling van de jaarlijkse toeslag dient te gebeuren tussen de zevende en de vijfde werkdag vóór 1 september 2007. Volgens de algemeen aanvaarde definitie van 'werkdag1 ' zal de betaling verricht worden ten vroegste op vrijdag 24 augustus 2007 en ten laatste op maandag 27 augustus 2007. Op deze betalingstitel wordt de vermelding 'schoolpremie' afgedrukt.
  Deze vermelding geldt als motivering van de toekenning.

  2.2. Jaarlijkse toeslag in een internationale context

  2.2.1. De Europese socialezekerheidsverordeningen (VO 1408/71 en 574/72)

  De jaarlijkse toeslag beantwoordt als uitkering ter bestrijding van de gezinslasten die bovendien ook periodiek en op grond van de leeftijd van de kinderen wordt toegekend, zowel aan de definitie van gezinsbijslag als aan deze van kinderbijslag zoals voorzien in artikel 1) u) van VO 1408/71 en ressorteert op die manier onder het materiële toepassingsveld van deze verordening. Dit houdt in dat hij in toepassing van de hoofdstukken 7 en 8 van titel van VO 1408/71 ook uitvoerbaar is naar de andere EER-lidstaten en Zwitserland.

  • Indien het Belgische recht als enig of als voorrangsrecht wordt aangewezen, wordt de jaarlijkse toeslag in België betaald of geëxporteerd, bovenop de kinderbijslag, op 24 of 27 augustus 2007.
  • Indien het Belgisch recht enkel aanvullend2 verschuldigd is, dient rekening gehouden te worden met de uitkering met dezelfde bedoeling die voor hetzelfde schooljaar door een andere lidstaat voor hetzelfde kind wordt toegekend. Frankrijk en Luxemburg kennen bij voorbeeld voor bepaalde kinderen gelijkaardig voordeel toe in de vorm van een schoolpremie.

  Voor de berekening van de verschilbetaling worden, na kennisname van de bedragen die door de andere lidstaat werden betaald, de Belgische jaarlijkse toeslag en de buitenlandse schoolpremie opgeteld bij de respectievelijk door elke lidstaat toegekende kinderbijslag voor de maand juli. Uitgaande van beide sommen kan dan nagegaan worden of en hoeveel Belgische bijslag kan aangevuld worden op de bijslag die door de andere lidstaat, bij voorrang, werd toegekend.

  Het geval waar in een gezin in Frankrijk een enkel kind is van meer dan 3 jaar (een enig kind of een kind met broers en/of zusters van meer dan 20 jaar) verdient bijzonder aandacht3 .
  De Belgische kinderbijslag voor juli 2007 en de jaarlijkse toeslag worden in beraad gehouden tot bij de ontvangst van het bedrag van de betaalde 'rentrée scolaire' (formulier E411). Op basis van die verklaring kan de Belgische bijslag per verschil worden betaald.

  2.2.2. De bilaterale verdragen

  In de verdragen met Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije en Joegoslavië (dat tot nader order wordt aangewend met de opvolgstaten) is de toekenning van de jaarlijkse toeslag niet voorzien.

  De overeenkomst met Kroatië definieert 'gezinsbijslag' als de periodieke uitkeringen in geld alsook de toeslag toegekend op grond van het aantal kinderen en hun leeftijd. De jaarlijkse toeslag ressorteert onder de in artikel 1, (h) opgenomen definitie van 'gezinsbijslag' en kan naar Kroatië worden uitgevoerd, eventueel mits toepassing van artikel 60 KBW.

  3. Aandachtspunten

  3.1. Gewaarborgde gezinsbijslag

  De jaarlijkse toeslag wordt onder dezelfde voorwaarden als hiervoor toegelicht toegekend voor de kinderen die rechtgevend zijn op gewaarborgde gezinsbijslag.

  3.2. Bevoegdheidsoverdracht met het brevet van rechthebbende

  Wanneer de bevoegdheid om de kinderbijslag te betalen wijzigt, stuurt de oorspronkelijke kinderbijslaginstelling het dossier met een brevet van rechthebbende door naar de volgende kinderbijslaginstelling. De oorspronkelijke kinderbijslaginstelling dient nog de kinderbijslag te betalen voor de maand waarin ze het brevet aflevert. De kinderbijslaginstelling die de kinderbijslag voor juli 2007 betaalt, betaalt bijgevolg ook de jaarlijkse toeslag.

  3.3. Boeking en opname in de financiële aangifte

  Voor de boeking van de jaarlijkse toeslag bedoeld in artikel 50quinquies KBW worden de volgende twee rekeningen aan het boekhoudplan van de vrije kinderbijslagfondsen toegevoegd:

  Fr

  46024 Supplément - art. 50quinquies
  46324 Supplément - art. 50quinquies

  Nl

  46024 Supplement - art. 50quinquies
  46324 Supplement - art. 50quinquies

  Vanaf het derde kwartaal 2007 wordt in de financiële aangifte een rubriek 'Jaarlijkse toeslag' voorzien zowel in de verschuldigde als in de niet-verschuldigde bijslag. De kinderbijslagfondsen dienen vanaf augustus 2007 alle verrichtingen betreffende de jaarlijkse toeslag apart te boeken en op te nemen in de driemaandelijkse financiële aangifte.

  4. Toekomstperspectieven

  De in deze omzendbrief beschreven regeling geldt voor 2007.

  Artikel 170 van de programmawet I van 27 december 2006 bepaalt dat de Koning ten laatste op 1 januari 2008 bij een in Ministerraad overlegd besluit beslist om voor de leeftijdsgroep van 6-11 jaar ofwel de huidige jaarlijkse toeslag te bekrachtigen ofwel het recht op de jaarlijkse toeslag binnen het kinderbijslagstelsel anders te regelen, zonder verhoging van de budgettaire last.

  Voor de leeftijdsgroep 12-17 jaar zal de jaarlijkse toeslag daartegen toegekend worden zoals in 2007: die kinderen zullen recht hebben op het geïndexeerde equivalent van de huidige 71,40 EUR.

  De programmawet I van 27 december 2006 voerde voor het jaar 2007 een jaarlijkse toeslag in die fungeert als schoolpremie in het stelsel van de werknemers voor kinderen geboren van 1 januari 1990 tot 31 december 2001. Een kopie ervan gaat als bijlage 1.

  Deze wettekst bepaalt dat de Koning de modaliteiten voor deze toeslag vastlegt en de samengeordende wetten in overeenstemning brengt met de nieuwe uitkering.

  Bij koninklijk besluit zal ook de toekenning van deze jaarlijkse toeslag uitgebreid worden tot kinderen die rechtgevend zijn op gewaarborgde gezinsbijslag.

  Deze koninklijke besluiten werden tot op heden nog niet gepubliceerd. Na publicatie wordt een kopie ervan bezorgd.

  1. Toekenningsvoorwaarden

  Voor 2007 wordt een nieuw artikel 50quinquies in de Kinderbijslagwet ingevoegd, dat globaal gezien het in 2006 ingevoerde systeem verlengt, maar dan in de vorm van een jaarlijkse toeslag.

  Ten opzichte van 2006 zijn er twee nieuwigheden:

  • Voor alle kinderen geboren in 2001 wordt de jaarlijkse toeslag in augustus 2007 betaald, ongeacht of ze dan al recht hebben op leeftijdsbijslag of niet;
  • Voor alle kinderen geboren in 1995, die dus 12 jaar worden in 2007, wordt een jaarlijkse toeslag van 71,40 EUR toegekend, ongeacht of ze de leeftijd van 12 jaar bereiken in het eerste of het tweede semester van 2007.
   Hierna vindt u een overzicht van alle toekenningsvoorwaarden.

  1.1. Voor welke maand wordt de jaarlijkse toeslag toegekend?

  De jaarlijkse toeslag verhoogt de kinderbijslag voor de maand juli 2007.

  1.2. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse toeslag?

  Voor de kinderen van 6 tot 11 jaar (geboorten van 1 januari 1996 tot 31 december 2001) bedraagt de jaarlijkse toeslag 51 EUR.

  Voor de kinderen van 12 tot 17 jaar (geboorten van 1 januari 1990 tot 31 december 1995) bedraagt de jaarlijkse toeslag 71,40 EUR.

  1.3. Andere voorwaarden?

  Bij de vaststelling van het recht op de jaarlijkse toeslag gelden de algemene voorwaarden inzake rechthebbende, bijslagtrekkende, voorwaarden in hoofde van het rechtgevend kind, evenredige verdeling, samenloop, bevoegdheid en inhoudingen op de betalingen ter aanzuivering van een debet.

  1.4. Overzicht van de toekenningsvoorwaarden in tabelvorm

  (TABEL NIET BESCHIKBAAR)

  2. Betaling van de jaarlijkse toeslag

  2.1. Betaling in augustus 2007

  De jaarlijkse toeslag en de kinderbijslag voor juli worden in augustus afzonderlijk betaald.

  • 1Iedere kalenderdag met uitzondering van zon- en feestdagen.
  • 2Het maakt daarbij niet uit of de verschilbetaling gebeurt op basis van de communautaire regels vervat in de Europese verordeningen of op basis van artikel 60 KBW.
  • 3Cfr. Bijlage 47 bij de CO 949 van 23 februari 2005.
  Top