CO 703 van 9 oktober 1963 - De dagen waarop vervolmakingscursussen worden gevolgd, worden gelijkgesteld met arbeidsdagen

  (...) maken wij u de teksten over van de wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie, en van het koninklijk besluit van 28 augustus 19631 betreffende de toekenning van een vergoeding van sociale promotie aan de jonge werknemers die cursussen hebben gevolgd om hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken.

  Wij vestigen inzonderheid uw aandacht op het artikel 4 van de wet van 1 juli 19632 waarin bepaald wordt dat de arbeidsdagen besteed aan die cursussen, met werkelijke arbeidsdagen of gedeelten worden gelijkgesteld voor de toepassing van de sociale wetgeving.

  Bijgevolg komen deze dagen ook in aanmerking voor de toepassing van de artikelen 413 en 57bis.

  U dient derhalve, ingeval een rechthebbende werknemer dergelijke cursussen volgt, vanwege de instellingen bedoeld in artikel 4 § 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 19634 een attest te vorderen met het oog op de berekening van de gelijkgestelde dagen.

  • 1
  • 2Dit besluit werd opgeheven en vervangen door het koninklijk besluit van 28 december 1973.
  • 3BS 17 juli 1963.
  • 4Lezen artikel 53.
  Top