MO 510 van 19 maart 1992 - Toepassing van Art. 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen - Formulier model X

   

  Vanaf 1 april 1992 kunnen de personen die op 1 april 1991 rechtgevend waren op kinderbijslag bij toepassing van de artikelen 47 en 63 van de samengeordende wetten, niet bedoeld bij artikel 95 van de wet van 29 december 1990, een herzieningsaanvraag indienen ten einde de graad van zelfredzaamheid van het kind te laten vaststellen.

  Deze herzieningsaanvraag impliceert het opnieuw evalueren van het percentage lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid.

  De richtlijnen betreffende de indiening van de herzieningsaanvragen werden u medegedeeld bij de omzendbrief nr. 497 van 8 april 1991.

  De kinderbijslaginstelling richt aan het Ministerie van Sociale Voorzorg de herzieningsaanvraag met behulp van het model X vergezeld van het medisch verslag en een kopie van de vorige beslissing.

  Het model X zal na de woorden "een herzieningsaanvraag die de periode bestrijkt van... tot..." moeten vermelden dat het gaat om een herzieningsaanvraag in het raam van de aanvraag bedoeld in voormeld artikel 96 van de wet van 29 december 1990.

  Ik vestig uw aandacht op het feit dat de aanvragen, die u door de betrokkene worden toegezonden vóór 1 april 1992 en die u eventueel heeft ingehouden, in aanmerking kunnen genomen worden voor zover ze vergezeld zijn van een recent medisch verslag, namelijk opgesteld ten hoogste 30 dagen vóór 1 april 1992, datum waarop de aanvraag door de betrokkenen kan worden ingediend.

  Ik vraag de kinderbijslaginstellingen met aandrang het model X korrekt in te vullen en geen nodeloze aanvragen aan het Ministerie van Sociale Voorzorg toe te zenden zoals de ambtshalve herzieningsaanvragen voor kinderen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, eerste aanvragen tot vaststelling van de ongeschiktheid voor kinderen geboren na 1 juli 1966 of aanvragen betreffende de onmogelijkheid om onderwijs te volgen voor kinderen jonger dan 6 jaar.

  Top