Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 552 van 5 september 1997 - Sociale franchise en toegang tot het verhoogde WIGW inzake gezondheidszorgen, ten gunste van de kinderen rechthebbenden op verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen

  1. Wettelijk kader

  1.1. Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

  Artikel 11, 1° van de wet voorziet dat de Koning, door een bij Ministerraad overlegd besluit, alle noodzakelijke wijzigingen kan aanbrengen aan de bepalingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ten einde het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging uit te breiden tot andere categorieën van rechthebbenden.

  1.2. Koninklijk besluit van 16 april 1997 houdende maatregelen om het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging uit te breiden tot andere categorieën van rechthebbenden, bij toepassing van de artikelen 11, 1° en 49, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels (uitbreiding van het statuut WIGW)

  Artikel 3 van het koninklijk besluit voegt een § 19 toe aan artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, luidend als volgt :

  " § 19. De volgende rechthebbenden genieten eveneens de verhoogde verzekeringstegemoetkoming onder de voorwaarden die zijn gesteld in § 1, tweede lid :

  1° tot 4°

  5° de gerechtigden die kinderen zijn die recht geven op kinderbijslag waarvan het bedrag is verhoogd overeenkomstig artikel 47, §1 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslagen voor loonarbeiders of krachtens artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, en hun personen ten laste, alsmede de kinderen die recht geven op deze kinderbijslagen en die ingeschreven zijn ten laste van de in de artikelen 32 en 33 bedoelde gerechtigden die deze kinderbijslag genieten. "

  1.3. Koninklijk besluit van 17 april 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1993 tot uitvoering van artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (toegang tot de sociale franchise)
  Artikel 1, 3° voegt namelijk een punt 6 toe aan artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 3 november 1993, luidend als volgt : " 6° de rechthebbenden op verhoogde kinderbijslag overeenkomstig artikel 47, §1, van de gecoördineerde betreffende de kinderbijslag voor loonarbei-ders of overeenkomstig artikel 20 van het koninklijk be-sluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbij-slagen ten voordele van de zelfstandigen en van de personen die te hunnen laste zijn. "
  Voor deze laatsten is de verzekeringstegemoetkoming beoogd in artikel 23 voortaan vastgesteld op 100 % van de vergoedingsbasis, vanaf het moment dat het geheel van de persoonlijke aandelen die tijdens het lopende kalenderjaar door rechthebbenden en de personen ten laste daadwerkelijk ten laste worden genomen en betrekking hebben op de vergoede verstrekkingen, vijftienduizend frank bereikt.

  2. Praktische toepassing

  De toepassing op 1 juli 1997 van de koninklijke besluiten waarvan sprake is hierboven, vereist dat de kinderbijslag-instellingen (...) vanaf nu de gevallen signaleren van rechtgevenden op een verhoogde kinderbijslag overeenkomstig artikel 47, §1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (...) Dezelfde verplichting legt zich op aan de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten alsook aan de openbare instellingen die verplicht zijn zelf kinderbijslag uit te keren aan hun personeel.

  Vanaf de ontvangst van deze omzendbrief, zullen die gevallen gesignaleerd worden door middel van een type-formulier overeenkomstig het model opgenomen in bijlage1 . De verklaring zal opgestuurd worden aan iedere persoon die kinderbijslag ontvangt, verhoogd met een bijslag voor een gehandicapt kind.

  U zal spoedig in bezit gesteld worden van aanvullende inlichtingen, met betrekking tot de vastgestelde datum voor de hernieuwing van de voormelde verklaring.

  • 1Niet opgenomen.
  Top