Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

15 januari 2001 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende het Fonds voor administratiekosten en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen (BS 9.2.2001)

  Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluti van 9 juni 1999 betreffende het Fonds voor administratiekosten en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen wordt vervangen als volgt:
  "Koninklijk besluit betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen."
  Art. 2. In artikel 1, eerste lid en artikel 5, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden "het Fonds voor administratiekosten" vervangen door "de beheersrekening".
  Art. 3. Artikel 4, tweede lid van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
  "Voor het dienstjaar 2000 wordt het bedrag van die toelage vastgesteld op 128,5 miljoen BEF.
  Art. 4. Artikel 7, 4° van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "de resultaten van het verslag van de bedrijfsrevisor of accountant betreffende de doorlichting van de organisatie in het algemeen en de werking van de interne verificatiedienst en de maatregelen getroffen ter voorkoming van de geldverduisteringen in het bijzonder."
  Art. 5. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:
  "Art. 10. Het deel van de toelage bedoeld bij artikel 4 dat verleend wordt op basis van de evaluatie van de kwaliteit van het financieel beheer, zoals beschreven in artikel 7, 2° en waarvan de weginscoëfficiënt in artikel 8, 2° werd bepaald, wordt toegewezen aan het reservefonds. Indien de in artikel 2 en de in artikel 4 bedoelde teolagen, met uitzondering van het gedeelte toegewezen aan het reservefonds, het werkelijk bedrag van de administratiekosten overschrijden, wordt het overschot in de administratieve reserve gestort."
  Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.
  Art. 7. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top