21 november 1994 - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende kinderbijslag voor werknemers (BS 13.12.1994)

    Opgeheven vanaf 1.12.2003 bij en vervangen door het KB van 14.11.2003, art. 5, 2° (B.S. 28.11.2003)

    Datum van publicatie
    Datum van afkondiging
    Top