Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

4 juni 1997 - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, §2 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (BS 20.6.1997)

  Artikel 1. Het saldo van 3 718 402,87 EUR voor het jaar 1997 van het bedrag van 123 946 76,24 EUR, bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, wordt uiterlijk op 30 september 1997 door het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten, zoals bedoeld in artikel 107 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag van loonarbeiders overgemaakt aan het Organiek Fonds betaald educatief verlof. (1)

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  ___________________________________

  (1) De bedragen uitgedrukt in Belgische frank werden vervangen door de overeenkomstige bedragen in euro. Verwijzingen naar nationale munteenheden in rechtsinstrumenten die op het einde van de overgangsperiode naar de euro nog bestaan, dienen namelijk te worden gelezen als verwijzingen naar de euro-eenheid, door de omrekeningskoersen toe te passen. (Artikel 14 Verordening EG nr. 974/98 van de Raad over de invoering van de euro).

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top