Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

6 juli 1999 - Koninklijk besluit dat de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers toestemming verleent tot het uitkeren van de gezinsbijslag die verschuldigd is op grond van de artikelen 56, 56bis, 56quater en 57 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders voor bepaalde categorieën van voormalige personeelsleden van het Wegenfonds (BS 10.9.1999)

  Artikel 1. Aan de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers wordt toestemming verleend tot het uitkeren van de gezinsbijslag verschuldigd uit hoofde van vervroegde pensionering wegens ziekte, overlijden of pensionering, die plaats vonden vóór 1 januari 1989, van voormalige personeelsleden van het Wegenfonds op grond van de artikelen 56, 56bis, 56quater of 57 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

  Art. 2. De gezinsbijslag die door de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers gestort wordt evenals de daarop betrekking hebbende administratiekosten worden aan deze Rijksdienst terugbetaald ten laste van de begroting van de Administratie der pensioenen.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken, Onze Minister van Vervoer en Onze Minister van Pensioenen, Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top