Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

8 mei 2014 - Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, uitgezonderd de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (B.S. 08.07.2014)

  Artikel 1. Het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers telt :

  1° vijf effectieve en drie plaatsvervangende vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties. Vanaf de inwerkingtreding van de Algemene Kinderbijslagwet worden twee effectieve vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties vervangen door twee vertegenwoordigers van de representatieve middenstandsorganisaties met de hoedanigheid van effectieve leden;

  2° vijf effectieve en drie plaatsvervangende vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;

  3° vijf effectieve en drie plaatsvervangende vertegenwoordigers van andere bij het beheer van de instelling betrokken organisaties aan te duiden door Ons, waaronder één effectieve vertegenwoordiger van de Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen;

  Art. 2. De wet van 4 april 2014 tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.

  Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.

  Art. 4. De minister van Sociale Zaken en de Minister van Middenstand zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top