Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

9 juni 1999 - Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Radio-Télévision belge de la Communauté française en tot vaststelling van de aanvangsadministratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening (BS 9.9.1999)

  Artikel 1. De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers wordt ertoe gemachtigd de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het personeel van de Radio-Télévision belge de la Communauté française.

  Art.2. De aanvangsadministratiekosten worden vastgesteld op 1,35 % van de gezinsbijslag die wordt uitgekeerd, gelet op de gegevens die door de Radio-Télévision belge de la Communauté française aan de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers worden medegedeeld, en geraamd uitgaande van de waarden vermeld in artikel 5,§2, van het Koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen uitkeert. Dit percentage is na een periode van twee jaar die begint te lopen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit vatbaar voor herziening op voorstel van die instelling of van deze Rijksdienst.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum waarop statuten van de Radio-Télévision belge de la Communauté française voorzien in de verplichting zelf de gezinsbijslag voor het geheel van zijn personeel toe te kennen.

  Art. 4. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top