Artikel 6 Groeipakketdecreet

De toelagen in het kader van het gezinsbeleid, toegekend overeenkomstig de bepalingen van dit decreet, maken geen deel uit van beroepsinkomsten noch van een andere vorm van inkomsten, zoals die worden vastgesteld binnen het kader van een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest.

De toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden evenmin in aanmerking genomen voor de berekening van inkomensgrenzen binnen het kader van een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, ongeacht of die inkomensgrenzen worden opgelegd door een decreet van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest dan wel door een besluit van de Vlaamse Regering.

Voor de toepassing van dit artikel worden toelagen met hetzelfde doel die toegekend zijn op basis van een andere regelgeving, gelijkgesteld met de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top