Vlaanderen

Artikel 11 Groeipakketdecreet

§1. De adoptie van een rechtgevend kind geeft recht op een startbedrag adoptie van 1100 euro.

Het startbedrag adoptie wordt aangevraagd door de adoptant. Daarvoor legt hij aan de uitbetalingsactor een verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie voor, ingediend bij de bevoegde rechtbank, of, bij gebrek daaraan, een buitenlandse adoptiebeslissing of een buitenlandse beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Het startbedrag adoptie wordt uitbetaald als het kind deel uitmaakt van het gezin van de adoptant.

§2. Voor hetzelfde rechtgevende kind kan maar één startbedrag adoptie aan de adoptant of de adoptanten worden toegekend.

Het startbedrag adoptie kan niet worden toegekend aan de adoptant als zijn echtgenoot of de persoon met wie hij wettelijk samenwoont of een gezin vormt, het startbedrag geboorte, het kraamgeld of de adoptiepremie overeenkomstig de kinderbijslagreglementering heeft ontvangen voor hetzelfde rechtgevende kind.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top