Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 28 Groeipakketdecreet

  §1. Om het recht op een selectieve participatietoeslag kleuteronderwijs vast te stellen, meldt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het agentschap Opgroeien regie:

  1° welke leerlingen op de laatste schooldag van juni in een onderwijsinstelling als vermeld in artikel 26, zijn ingeschreven;

  2° welke leerlingen in het kleuteronderwijs gedurende het schooljaar in kwestie en het daaraan voorafgaande schooljaar niet voldoende aanwezig zijn geweest als vermeld in artikel 27, § 2 tot en met § 6. 

  §2. Het agentschap Opgroeien regie meldt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het aantal kinderen dat selectieve participatietoeslagen kleuteronderwijs ontvangt.

  §3. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de gegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten worden meegedeeld.

  Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) - hoofdstuk 12 - artikel 58 - inwerkingtreding 01.01.2019

  In artikel 28 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° in paragraaf 1 worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;
  2° in paragraaf 2 worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

  ___________________________________

  Decreet van 22 maart 2019 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid  (B.S. 15.05.2019) - artikel 49 - inwerkingtreding 01.01.2019 

   In artikel 28, § 1, 2° wordt de zinsnede "artikel 13, § 2 tot en met § 6, van het decreet van 8 juni 2007" vervangen door de zinsnede "artikel 27, § 2 tot en met § 6".

  Gearchiveerde versie geldend voor de publicatie van dit decreet 

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top