Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 31 Groeipakketdecreet

  §1. Om het recht op een selectieve participatietoeslag lager onderwijs vast te stellen, meldt het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming aan het agentschap Opgroeien regie:

  1° welke leerlingen op de laatste schooldag van juni in een onderwijsinstelling als vermeld in artikel 29, zijn ingeschreven;

  2° welke leerlingen in het lager onderwijs ongewettigd afwezig zijn geweest of niet voldoende aanwezig zijn geweest als vermeld in artikel 30, § 2 tot en met § 4;

  3° welke leerlingen uiterlijk vijftien kalenderdagen na de datum van uitschrijving in het lager onderwijs niet opnieuw zijn ingeschreven in het lager onderwijs.

  §2. Het agentschap Opgroeien regie meldt aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming het aantal kinderen dat selectieve participatietoeslagen lager onderwijs ontvangt.

  §3. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de gegevens, vermeld in paragraaf 1 en 2, moeten worden meegedeeld.

  Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) – hoofdstuk 12 - artikel 59 - inwerkingtreding 18.04.2019

  In artikel 31 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in paragraaf 1 worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”;

  2° in paragraaf 2 worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “Het agentschap Opgroeien regie”.

  -----------------------------------

  Decreet van 22 maart 2019 tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 en het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat betreft de afstemming op het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (B.S. 15.05.2019) - artikel 51 - inwerkingtreding 01.01.2019

  In artikel 31, § 1, 2°, wordt de zinsnede "artikel 14, § 1, 2° juncto § 2 en § 3, van het decreet van 8 juni 2007" vervangen door de zinsnede "artikel 30, § 2 tot en met § 4".

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top