Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 37 Groeipakketdecreet

  Om te bepalen of een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, in aanmerking komt voor de selectieve participatietoeslagen leerling, wordt uitgegaan van de inkomsten van het gezin waartoe de leerling behoort.

  In afwijking van het eerste lid heeft een pleegkind of pleeggast als vermeld in artikel 2, 8° en 10°, van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg, recht op een volledige selectieve participatietoeslag leerling op voorwaarde dat het pleegkind of de pleeggast langer dan één jaar onafgebroken bij een pleeggezin verblijft.

  Voor de toepassing van het tweede lid is artikel 25, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

  Decreet van 25 juni 2021 tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid en het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat de studiefinanciering van pleegkinderen en pleeggasten betreft (B.S. 23.07.2021) - artikelen 2 en 4 - inwerkingtreding 30.08.2021 

  Art. 2. In artikel 37, tweede lid, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden “bij hetzelfde pleeggezin” vervangen door de woorden “bij een pleeggezin”.

  Art. 4. Dit decreet treedt in werking op 30 augustus 2021 voor de toekenning van studietoelagen in het hoger onderwijs vanaf het academiejaar 2021-2022 en op 31 augustus 2021 voor de toekenning van de selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2021-2022.

   

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top