Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 38 Groeipakketdecreet

  §1. Er wordt rekening gehouden met de volgende categorieën van gezinnen:

  1° een gezin waarin de rechthebbende leerling zijn woonplaats heeft bij één ouder of bij beide ouders samen;

  2° een gezin waarin de rechthebbende leerling ingevolge een gerechtelijke uitspraak of een tussenkomst van een publiekrechtelijke overheid of instelling zijn woonplaats heeft bij een andere natuurlijke persoon dan de ouders, of een gezin waarin de rechthebbende leerling op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie zijn woonplaats heeft bij een andere natuurlijke persoon dan één ouder of beide ouders;

  3° gehuwde leerlingen;

  4° zelfstandige leerlingen;

  5° alleenstaande leerlingen;

  6° de leerling die materiële ondersteuning krijgt als vermeld in artikel 68, §2/1.

  §2. De categorie waartoe een gezin behoort, wordt voor elke rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, afzonderlijk bepaald.

  §3. De Vlaamse Regering geeft een nadere begripsomschrijving van de verschillende categorieën van gezinnen op basis waarvan de selectieve participatietoeslag leerling wordt berekend, en bepaalt met welke inkomsten van welke personen rekening wordt gehouden om de gezinsinkomsten, vermeld in artikel 39, vast te stellen.

  §4. Om te bepalen tot welke categorie van gezin een rechthebbende leerling als vermeld in artikel 24, behoort, wordt eerst nagegaan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie van gehuwde leerlingen,  vermeld in paragraaf 1,3°,  dan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie van zelfstandige leerlingen,  vermeld in paragraaf 1,4°,  daarna of de leerling voldoet aan de voorwaarden van de categorie van het gezin waarin de leerling zijn woonplaats heeft,  vermeld in paragraaf 1,1°,  vervolgens of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie van het gezin, vermeld in paragraaf 1, 2°, vervolgens of de leerling materiële ondersteuning krijgt als vermeld in paragraaf 1,6°.

  Als wordt vastgesteld dat de leerling niet behoort tot een van de categorieën van gezinnen, vermeld in paragraaf 1, 1°, 2°, 3° 4° of 6° wordt nagegaan of de leerling voldoet aan de voorwaarden voor de categorie van alleenstaande leerling, vermeld in paragraaf 1, 5°.

  Als wordt vastgesteld dat de leerling niet behoort tot een van de categorieën van gezinnen, vermeld in paragraaf 1, wordt de leerling beschouwd als een persoon die behoort tot de categorie van gezin, vermeld in paragraaf 1, 1° of 2°, waarbij, in voorkomend geval, wordt uitgegaan van de laatste woonplaats van de leerling bij één ouder of bij een andere natuurlijke persoon als vermeld in paragraaf 1, 2°.

  Decreet van 14 juli 2023 tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018, wat betreft het recht op selectieve participatietoeslagen voor leerlingen die materiële ondersteuning krijgen (B.S. 21.08.2023) - artikel 2 - inwerkingtreding 31.08.2023

  In artikel 38 van het Groeipakketdecreet van 2018, gewijzigd bij het decreet van 10 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
  1° aan paragraaf 1 wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
  "6° de leerling die materiële ondersteuning krijgt als vermeld in artikel 68, § 2/1.";
  2° aan paragraaf 4, eerste lid, wordt de zinsnede ", vervolgens of de leerling materiële ondersteuning krijgt als vermeld in paragraaf 1, 6° " toegevoegd;
  3° in paragraaf 4, tweede lid, wordt de zinsnede "of 4° " vervangen door de zinsnede ", 4° of 6° ".

  ________________________________________

  Decreet van 10 juli 2020 tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft (B.S. 27.07.2020) - artikel 2 - inwerkingtreding 01.08.2020 voor de toekenning van selectieve participatietoeslagen vanaf het schooljaar 2020-2021

  In artikel 25, eerste en tweede lid, artikel 38, §1, 2°, en artikel 70, §1 en §2, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid worden de woorden “31 december van het schooljaar in kwestie” telkens vervangen door de woorden “31 augustus voorafgaand aan het schooljaar in kwestie”.

  gearchiveerde versie (01/09/2019 - 31/07/2020)

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top