Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Artikel 52 Groeipakketdecreet

  Een kinderopvangtoeslag van 3,17 euro per kinderopvangdag wordt toegekend aan een rechthebbend kind als vermeld in artikel 51.

  De organisatoren, vermeld in artikel 51, eerste lid, 3°, bezorgen, met het oog op de berekening van de kinderopvangtoeslagen, de nodige gegevens aan het agentschap Opgroeien regie.

  De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels met betrekking tot de toeslag, vermeld in het eerste lid, inclusief voor welk dagdeel van een kinderopvangdag een kinderopvangtoeslag wordt toegekend. De Vlaamse Regering bepaalt ook de nadere regels van de gegevensverzameling en de gegevensoverdracht door de organisatoren, vermeld in het tweede lid.

  Decreet van 21 mei 2021 tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin (B.S. 18.06.2021) – hoofdstuk 12 - artikel 62 - inwerkingtreding 01.01.2019 van artikel 62,1° en 18.04.2019 van artikel 62,2°

  In artikel 52 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1° in het eerste lid wordt de zinsnede “artikel 52” vervangen door de zinsnede “artikel 51”;

  2° in het tweede lid worden de woorden “Kind en Gezin” vervangen door de woorden “het agentschap Opgroeien regie”.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top