Artikel 218 Groeipakketdecreet

Een rechtgevend kind dat een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft die voortvloeit uit een aandoening die gevolgen heeft voor hemzelf op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van activiteit en participatie, of voor zijn familiale omgeving, vermeld in artikel 16, §1, eerste lid, geeft recht op de vermelde zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, vermeld in artikel 16, §1, tweede lid, naargelang de ernst van de ondersteuningsbehoefte, onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.

Als de toekenning van de toeslag, vermeld in het eerste lid, het gevolg is van een weigering van behandeling, wordt de toeslag niet toegekend. De Vlaamse Regering bepaalt door wie en volgens welke regels de weigering van behandeling wordt vastgesteld.

Datum van publicatie
Datum van afkondiging
Top