Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

DmfA

DmfA is de afkorting van 'Déclaration multifonctionelle / multifunctionele aangifte', de elektronische kwartaalaangifte van de werkgever (of zijn mandataris) aan de Rijksdient voor Sociale Zekerheid.

Die vervangt sinds het eerste kwartaal van 2003 de papieren kwartaalaangifte. Met die aangifte bezorgt de werkgever aan de RSZ de loon- en arbeidstijdgegevens van de werknemer, en hij maakt per werknemer een attest op met die gegevens.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) verdeelt automatisch die attesten aan de socialezekerheidsinstellingen, die ze zo nodig doorsturen naar de instellingen van het secundair netwerk van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld de kinderbijslagfondsen, de ziekenfondsen).

De DmfA wordt multifunctioneel genoemd omdat ze gebruikt kan worden door de verschillende sectoren van de sociale zekerheid (kinderbijslag, werkloosheid, ziekte- en invaliditeitsverzekering, enz.).

Top