Eénoudergezin

Een éénoudergezin bestaat uit een begunstigde of bijslagtrekkende die alleen leeft met één of meer kinderen.

Een alleen levende begunstigde of bijslagtrekkende is iemand die volgens het Rijksregister van de natuurlijke personen (RNP) niet samenwoont met een echtgenoot of partner. Dat nog andere personen onder hetzelfde dak wonen (grootouders, ooms, tantes, enz.) doet geen afbreuk aan het feit dat het om een éénoudergezin gaat.

Top