Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Overheidsinstantie

Overheidsinstantie in het kader van een plaatsing

Alle instanties van justitie of volksgezondheid, de hoven en rechtbanken, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de federale, gemeenschaps-, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten voor jeugdbescherming en sociale bijstand, de instellingen bevoegd voor de integratie van personen met een handicap (Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées - AWIPH, Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap - VAPH, Dienststelle für Personen mit Behinderung - DPB) het "Fonds Wallon de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés") gesubsidieerde adoptiediensten, erkende of gesubsidieerde gezinsplaatsingsdiensten.

Top