Vlaanderen

Overheidsinstantie

Overheidsinstantie in het kader van een plaatsing

Alle instanties van justitie of volksgezondheid, de hoven en rechtbanken, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de federale, gemeenschaps-, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke diensten voor jeugdbescherming en sociale bijstand, de instellingen bevoegd voor de integratie van personen met een handicap (Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées - AWIPH, Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap - VAPH, Dienststelle für Personen mit Behinderung - DPB) het "Fonds Wallon de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés") gesubsidieerde adoptiediensten, erkende of gesubsidieerde gezinsplaatsingsdiensten.

Top