| Nieuw - Overzicht beslissingen Geschillencommissie nrs. 51-52-53-54-55-57-58-59-60

Nr. 2022/051
dd. 03.06.2022

Schoolverlater – Terugvordering Groeipakket – tewerkstelling - fout van de uitbetalingsactor – notie rekenschap geven

Inzake de terugvordering van het Groeipakket dat werd doorbetaald na het opstarten van een tewerkstelling door een schoolverlater, toetste de Geschillencommissie de noties ‘fout van de uitbetalingsactor’ en ‘rekenschap geven’.

Nr. 2022/052
dd. 03.06.2022

Terugvordering – onverschuldigde betaling –  geen mederekeninghouder - modaliteiten terugvordering

Inzake de klacht van een moeder die aangaf het onverschuldigd Groeipakket niet te kunnen terugbetalen omdat het Groeipakket werd gestort op een rekening waarvan zij geen mederekeninghouder meer is sinds haar scheiding, besliste de Geschillencommissie over de terugvorderingswijze.

Nr. 2022/053
dd. 03.06.2022

Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) – Leeftijdsonderzoek – nationaliteitsvoorwaarde – vrijstelling nationaliteitsvoorwaarde – attest van immatriculatie – wijziging gegevens in het Rijksregister

Voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) die ingevolge een leeftijdsonderzoek meerderjarig bleek te zijn, diende de Geschillencommissie te oordelen over de verblijfsvoorwaarden om recht te hebben op Groeipakket.

Nr. 2022/054
dd. 03.06.2022

Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) – Niet-tijdige verlenging -attest van immatriculatie – nationaliteitsvoorwaarde

De Geschillencommissie onderzocht het recht op de schooltoeslag voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) die op de referentiedatum niet beschikte over een geldig attest van immatriculatie  ten gevolge van een niet-tijdige verlenging.

Nr. 2022/055 dd. 03.06.2022

Terugvordering – betaling 1/3de spaarboekje – geplaatste kinderen -bewindvoering ouder - onbekwaam voor uitoefening sociale rechten en plichten - collectieve schuldenregeling - behoorlijk bestuur –– goede trouw

De Geschillencommissie onderzocht de complexe en precaire samenloop van bewindvoering en collectieve schuldenregeling, waarbij het 1/3de van het Groeipakket verkeerdelijk was gestort aan de vader  - geplaatst onder bewindvoering en onbekwaam gesteld voor de uitvoering van sociale rechten en plichten -  i.p.v. op het spaarboekje van de geplaatste kinderen zoals bepaald bij vonnis van de Jeugdrechtbank.

Nr. 2022/057 dd. 17.06.2022

Sociale uitkering - Student - Arbeidsongeval – Schorsing van het recht

De Geschillencommissie onderzocht het recht op Groeipakket voor een student die slachtoffer was van een arbeidsongeval en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving, waarbij zijn recht op Groeipakket werd geschorst.

Nr. 2022/058 dd. 17.06.2022

Samenwoning -  Feitelijke gezinsvorming – Aparte domiciliëring ouders – financiële redenen - Onderzoek Sociale Fraude

De Geschillencommissie toetste de noties samenwoning en feitelijke gezinsvorming waarbij de moeder gedomicilieerd is bij haar ouders omwille van financiële redenen, met name voor een risico tot inbeslagname.

Nr. 2022/059 dd. 17.06.2022

Samenwoning - Feitelijke gezinsvorming – Aparte domiciliëring – Psychologische redenen - Onderzoek sociale fraude

De Geschillencommissie toetste de noties samenwoning en feitelijke gezinsvorming waarbij de ouders argumenteren dat de moeder apart woont omwille van psychische problemen.

Nr. 2022/060 dd. 17.06.2022

Schooltoeslag – Pedagogische voorwaarden – Problematische afwezigheden -  Afzien van terugvordering

De Geschillencommissie toetste de pedagogische voorwaarden inzake de schooltoeslag. Het gaat  om een complexe gezinssituatie waarbij de moeder geen zicht meer had op de al dan niet correctheid van de diverse tussengekomen beslissingen en inhoudingen van de uitbetalingsactor.

Top