Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

A/26 van 9 maart 2021 - Recht op gezinsbijslag erkende privé-onderwijsinrichting - overgangsregeling

  A/26 - Mededeling van het VUTG

  9 maart 2021

  Betreft: Recht op gezinsbijslag erkende privé-onderwijsinrichting - overgangsregeling

   

  1. Situering

  Famifed erkende zelf privé-onderwijsinrichtingen als onderwijsinstelling zoals vereist voor de toepassing van artikel 62, §3 van de Algemene Kinderbijslagwet. Dergelijke erkenning is echter niet mogelijk binnen het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

  Er wordt een overgangsregeling voorzien voor de kinderen die op 31 december 2018 recht op kinderbijslag geven doordat ze onderwijs volgen als vermeld in artikel 62, §3 van de Algemene Kinderbijslagwet in een door Famifed erkende privé-onderwijsinrichting voor de duurtijd van deze opleiding. Er kunnen echter geen nieuwe kinderen meer instromen vanaf 1/1/2019.

  2. Wettelijke basis en inwerkingtreding

  Het Besluit van de Vlaams Regering van 29 januari 2021 over het recht op gezinsbijslag voor een categorie van kinderen die ingeschreven waren in een door Famifed erkende privé-onderwijsinrichting.

  Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

  3. Voorwaarden

  Kinderen die op 31 december 2018 recht op kinderbijslag geven doordat ze onderwijs volgen als vermeld in artikel 62, §3 van de Algemene Kinderbijslagwet in een door Famifed erkende privé-onderwijsinrichting (zie lijst in bijlage), maar die eigenlijk uitgesloten zijn van het recht op gezinsbijslag conform artikel 8, §2, eerste en tweede lid GPD, geven toch recht op gezinsbijslag voor de duurtijd van hun opleiding in deze erkende privé-onderwijsinrichtingen, als ze aan al de volgende voorwaarden voldoen1 :

  1° ze zijn ingeschreven in de voormelde privé-onderwijsinrichting op 31 december 2018;

  2° ze blijven dezelfde opleiding volgen;2

  3° ze volgen een voldoende aantal lesuren (nl. zeventien uur per week; een lestijd van vijftig minuten wordt gelijkgesteld met een uur);

  4° ze voldoen aan de leeftijdsgrenzen, vermeld in artikel 8, §2, eerste lid, van het voormelde decreet.

  Deze voorwaarden gelden cumulatief, hetgeen betekent dat ze alle vier tegelijkertijd dienen voldaan te zijn.

  Voor de kinderen die aan deze voorwaarden voldoen, geldt een algemene vrijstelling van de toekenningsvoorwaarden vermeld in artikel 8, §3, eerste lid, van het decreet van 27 april 2018 voor zover zij de betrokken opleiding buiten België volgen.

  4. Geen instroom nieuwe kinderen vanaf 1 januari 2019

  Gelet op de inwerkingtreding van deze regeling, kunnen er vanaf 1 januari 2019 geen nieuwe kinderen meer instromen.

  Voor nieuwe kinderen die in de praktijk nog zouden ingestroomd zijn vanaf 1 januari 2019 zal er geen terugvordering gebeuren (debet type Abis).

  5. Onderwijsinstellingen erkend door Vlaanderen

  Op de volgende website zijn de door Vlaanderen erkende onderwijsinstellingen terug te vinden:

  Onderwijsaanbod in Vlaanderen

  6. Bijlage: Lijst met de door Famifed erkende privé-onderwijsinrechtingen.

   

  • 1Deze kinderen hebben in elk geval geen recht op de selectieve participatietoeslag.
  • 2Het aanvangen van een nieuwe opleiding binnen dezelfde privé-onderwijsinrichting waar ze reeds waren ingeschreven betreft een nieuwe inschrijving en betekent aldus stopzetting en geen verdere toekenning meer. Ook de onderbreking van hun opleiding heeft de stopzetting tot gevolg.
  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top